Welke school willen wij zijn? Wij zien onze school als een:
Geloofsgemeenschap:
De Christelijke zingeving en beleving doordringt het hele schoolgebeuren:

 • wij hebben de opdracht kinderen te laten kennismaken met het leven en de leer van Jezus Christus: het evangelie;
 • onze school heeft ook een zendingsopdracht;
 • van onze leerkrachten wordt verwacht dat zij het geloof verkondigen en voorleven;
 • van de ouders wordt verwacht dat zij loyaal zijn tegenover het geheel van de geloofsopvoeding die aan de kinderen wordt gebracht;

Leergemeenschap:
We streven naar kwaliteitsonderwijs:
1. Het kind centraal:

 • bijzondere zorg voor de kansarmen en de zwakkeren;
 • respect voor en aanvaarding van elk kind;
 • elk kind heeft recht op vorming aangepast aan zijn mogelijkheden;
 • maximale ontplooiingskansen voor elk kind in zijn totaliteit: hoofd, handen en hart;

2. Een dynamische school:

 • streven naar uitbouw en verbetering;
 • open staan voor vernieuwing;
 • begeleiding en bijscholing zijn voor ons belangrijke hulpmiddelen;

Leefgemeenschap:
Het verwezenlijken van een “hechte school- en leefgemeenschap”:

 • wij besteden aandacht en tijd aan het verwezenlijken van positief menselijke relaties tussen alle participanten (schoolbestuur, personeel, ouders, kinderen, CLB, …), zowel binnen als buiten onze school;
 • onze klas, onze school is geen eiland: wij werken zo veel mogelijk samen, ook buiten de scholengemeenschap, met andere scholen;
 • wij willen opvoeden tot sociale ingesteldheid en ruimdenkendheid; daarom willen we maximale kansen geven aan elk kind, zowel op het vlak van godsdienst als van waardering en engagement;
 • wij hebben eerbied voor de godsdienstige gezindheid van anderen, zonder evenwel onze eigenheid prijs te geven.