IK, JIJ, WIJ

HAND IN HAND

SAMEN OP WEG

DE TOEKOMST TEGEMOET

In onze school beogen we kwalitatief goed onderwijs. De kinderen staan centraal en worden omringd door het schoolteam en de ouders.

Wij gaan samen op stap met de kinderen die ons worden toevertrouwd. We laten kinderen, groot en klein, de wereld verkennen, ieder met zijn/haar talent, op zijn/ haar tempo,  met een open blik, die gericht is op de toekomst. 

De groene kleur verwijst naar het hoopvolle. Het drukt ons geloof uit dat in elk kind talent aanwezig is. Gezien we zorg dragen voor kinderen als onze kerntaak zien, begeleiden wij hen in het leren, denken, voelen, bewegen en creëren. Zo bieden we steeds groeikansen om de talenten te ontwikkelen. Door uit te gaan van de talenten van kinderen willen we het zelfvertrouwen en positief zelfbeeld versterken. Het is een voorwaarde om samen te kunnen leren en jezelf te ontwikkelen.

We bouwen samen, met  de ouders als belangrijke partners, aan een school waar ieder zich mag thuis voelen, zichzelf mag en kan zijn met een respectvolle houding tegenover anderen.

Onze missie willen we als katholieke dialoogschool concretiseren op basis van de vijf opdrachten voor het Katholiek Onderwijs in Vlaanderen. Wij zijn ervan overtuigd  dat diepgewortelde christelijke waarden in combinatie met de sleutelcompetenties van de 21e eeuw, onze kinderen voorbereiden op de toekomst.

 1. Werken aan de schooleigen christelijke identiteit

Wij willen elk uniek kind optimale kansen geven om, naar het voorbeeld van Jezus, uit te groeien tot een persoon die vol zelfvertrouwen en in verbondenheid met de anderen en met de wereld, hoopvol uitziet naar een mooie toekomst.  In onze school hechten wij veel belang aan het voorleven en beleven van de volgende waarden: verantwoordelijkheid, menswaardigheid, solidariteit, naastenliefde, vreugde, dankbaarheid, verwondering, respect, zorg, vertrouwen, verdraagzaamheid, vergeving, hoop, vriendelijkheid en troost.                                                                                                 

Niet alleen in onze godsdienstlessen en pastorale vieringen, maar ook in andere onderwijsactiviteiten en de manier waarop wij met de kinderen omgaan, hebben wij aandacht voor en getuigen wij van deze fundamentele waarden.  Zo maken we in de klas dagelijks tijd voor een gebed of een moment van bezinning. Naar aanleiding van christelijke tradities (Advent, Kerstmis, veertigdagentijd, de goede week, …) organiseren we eucharistievieringen of een gebedsdienst. We zijn een katholieke dialoogschool ‘waar levensbeschouwelijke reflectie en dialoog op de eerste plaats komen, waar mensen leren aan en van elkaar’. Wij staan dan ook open voor kinderen en ouders uit andere culturen, alsook voor ‘anders-gelovigen’, en doen dit vanuit christelijke waarden met onderling respect en wederzijdse waardering.

 1. Werken aan een geïntegreerd onderwijsinhoudelijk aanbod

Onze school vindt het heel belangrijk elk kind positief te benaderen en te beklemtonen wat het wel al kan, zodat het zelfvertrouwen en het gevoel van eigenwaarde groeit. We staan stil bij wat kinderen nodig hebben en wat ze moeten leren om op te groeien tot mensen die efficiënt en goed kunnen functioneren in de maatschappij van vandaag en morgen. Het unieke van elk kind, zowel met zijn/haar talenten en beperkingen, staat voorop. Ons aanbod is gericht op de harmonische ontwikkeling van de totale persoon. Dit betekent dat alle persoons- en cultuurgebonden domeinen evenwaardig aan bod komen en dat we bewust investeren in de ontwikkeling van verschillende competenties.

We werken met leerlijnen, opgebouwd op basis van de eindtermen en leerplandoelen. We bouwen voort op wat kinderen reeds beheersen. We zorgen er ook voor dat alles wat kinderen leren in de verschillende leergebieden en leerdomeinen zinvol samenhangt, zowel verticaal als horizontaal. Met horizontale samenhang bedoelen we dat onze leerkrachten voldoende aandacht geven aan de verbanden die tussen de verschillende inhouden bestaan. Met de verticale samenhang bedoelen we de logische opbouw van de leerstof over de klasgroepen heen.

We hechten ook veel belang aan leren  leren, sociale vaardigheden en de ontwikkeling van motorische vaardigheden. Zo voorzien we wekelijks in lessen bewegingsopvoeding en/of zwemmen, zinvolle bewegingstussendoortjes, en zijn we fier op onze goed uitgebouwde speelplaatswerking. Zo  worden tijdens de speeltijden en middagpauze materialen aangeboden om het spel- en sport-gebeuren aan te moedigen. We mogen ons terecht een bewegingsgezinde school noemen.

We willen datgene wat kinderen leren, deel gaat uitmaken van hun persoon.  Het is niet voldoende dat kinderen beschikken over een aantal weetjes of dat ze een aantal vaardigheden kunnen toepassen als de leerkracht het vraagt.  Waar het uiteindelijk op aan komt, is dat kinderen leren met het oog op het leven. Dat ze deze dingen kunnen plaatsen en gebruiken in hun leven.  Dat is leren dat zin heeft en zin geeft.  ‘Zin in leren, zin in leven’ is ook de naam van het leerplan van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen dat we  in onze school volgen.

Deze visie concretiseren wij door elk schooljaar een jaarthema te kiezen, regelmatig te werken met projectweken, klasoverschrijdende activiteiten zowel in de kleuterschool als lagere school, openluchtklassen voor het eerste leerjaar, vierde leerjaar en derde graad, …

 1. Werken aan een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische aanpak

Als schoolteam zoeken we steeds naar de beste aanpak om het leren van de kinderen te  onder-steunen en te begeleiden. Kinderen staan positief tegenover het leven en de wereld. Wij willen aansluiten bij die positieve ingesteldheid.                                                                                                     Kinderen zijn zelf actief betrokken in het leren. Ze bouwen nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden op, bouwen voort op wat ze reeds kennen en kunnen. Wij denken voortdurend na over onze specifieke aanpak met betrekking tot het opvoedingsklimaat en de didactische aanpak en zorgen voor een krachtige leeromgeving door:

 • een positief en veilig schoolklimaat:
 • Wij starten het schooljaar met de ‘gouden weken’ waarbij we aandacht schenken aan groepsvorming en het gezamenlijk opstellen van positieve klasregels.
 • Wij maken onze kinderen duidelijk dat ze naar school komen om te leren en dat een foutje maken echt wel mag.
 • Kinderen laten we groeien door positieve bevestigingen, het geven van complimenten en hen succes te laten ervaren.
 • leren in betekenisvolle situaties:
 • Wij moedigen het leren aan en bieden nieuwe ervaringskansen, uitdagingen, probleemstellingen die aansluiten bij wat de kinderen reeds kennen en kunnen.
 • Wij sluiten met onze activiteiten aan bij de leefwereld van de kinderen. Ook het aanspreken van de talenten en interesses stimuleert de betrokkenheid en het welbevinden.
 • Wij willen de werkelijkheid zoveel als kan als uitgangspunt benutten en organiseren daartoe activiteiten/leeruitstappen dichtbij de school en veraf.
 • uit te gaan van een gezonde leerambitie:
 • Wij geloven in de groei- en leerkracht van ieder kind. We werken vanuit een ‘growth’ mindset en leren onze kinderen te zeggen “Ik kan het nog” i.p.v. “Ik kan het niet.”.
 • Op onze school leggen we de lat hoog voor elk kind. Dit betekent het stellen van uitdagende, doch haalbare doelen voor elk kind. Hiertoe begeleiden we hen met  het nodige geduld, de noodzakelijke zorg en met blijvende hoop.
 • rijke ondersteuning en interactie:
 • Wij bieden leerlingen de kans om te leren van de leerkracht én ook om te leren van elkaar (bv. tutorlezen, als buddy, peerevaluatie, …)
 • Leren is een groeiproces. Hierover communiceren is belangrijk. Wij maken tijd om met de leerlingen te reflecteren over hun ervaringen, het leren, hun gevoelens, … We schenken daarbij aandacht aan feedback, maar ook toekomstgerichte feed forward. Wij organiseren kindgesprekken en kinderen evalueren ook zichzelf.
 • Wij hechten op onze school veel belang aan het coöperatief leren. Hiermee zetten we in op het samen creatief denken en het versterken van de sociale relaties. Zo trachten we kinderen te leren samenwerken en samenleven met mensen die anders zijn en de verschillen zo positief mogelijk te benutten.
 1. Werken aan de ontplooiing van ieder kind, vanuit een brede zorg

We streven als zorgzame school ernaar elk kind centraal te stellen. Wij omringen kinderen daarom met brede zorg. We willen kinderen optillen en hen uitzicht geven op een veilige oever van welbevinden. Daarvoor zijn de pedagogie van de hoop en van het geduld essentieel.

Elke leerkracht, medewerker ziet het als zijn/haar verantwoordelijkheid aandacht te hebben  voor de zorgvragen van alle kinderen. Ieder kind is anders, uniek en heeft eigen talenten en noden; het mag daarvoor aanspraak maken op een brede zorg. Iedereen telt mee! Samen zorgen wij voor uw kind(eren)!

We verbreden onze zorgen voor kinderen wiens ontwikkeling sneller of trager verloopt. Voor deze bijzondere zorgvragen werken we samen met ouders, CLB, scholen voor buitengewoon onderwijs, het ondersteuningsnetwerk en gespecialiseerde zorgverleners.  Voor kinderen met een eventuele beperking voorzien we de mogelijkheid tot redelijke aanpassingen. Dit gebeurt steeds in overleg. Als schoolteam wegen we dan ook af welke redelijke aanpassingen haalbaar zijn.

Wij geven deze visie vorm door passende onderwijsvormen aan te bieden: binnenklas differentiatie, co-teaching, hoekenwerk, niveau- en tutorlezen, peer tutoring, contractwerk, zelfstandig werk, aangepaste instructiemomenten voor kleinere groepen, bewegingszorg, slaapgelegenheid voor de peuters, …

Om elk kind passend te begeleiden, maken we regelmatig  werk van nauwkeurige observaties en (brede) evaluaties:  toetsen, rapporten, zelfevaluaties, portfolio’s, kindcontacten, overgangs-gesprekken bij einde schooljaar, …  zorgen er mee voor dat kinderen eigenaar worden van hun eigen leren.

Wij organiseren een algemeen infomoment bij de start van het schooljaar en driemaal een oudercontact.

Als ons zorgaanbod en externe ondersteuning niet tegemoet kan komen aan de onderwijsbehoeften van een leerling, dan kan een overstap naar een school op maat een zinvol alternatief zijn.

 1. Werken aan de school als gemeenschap en als organisatie

​We willen een open school zijn met een positief klimaat waarin iedereen zich goed mag en kan voelen. Het welbevinden en betrokkenheid  van de kinderen, ouders en medewerkers vinden wij cruciaal om te kunnen leren en ontwikkelen. We zetten er dan ook heel sterk op in. Wij voorzien om de drie jaar een bevraging bij de leerlingen en medewerkers  en om de drie jaar bij ouders. Vanuit de resultaten worden besluiten geformuleerd met daaraan gekoppeld concrete acties ter bevordering van het kwaliteitsvol onderwijs en het welbevinden van het kind.

Er wordt geluisterd naar de meningen van de kinderen. Uiteraard gebeurt dit in onze klassen bij het uitwerken van projecten, thema’s, muzische activiteiten, …  Daarnaast werken we ook aan leerlingenparticipatie aan de hand van een leerlingenraad . Twee afgevaardigden uit elke klas van de bovenbouw komen vijf maal per schooljaar samen o.l.v. twee leerkrachten en de directeur.

We erkennen onze partners in de opvoeding en het onderwijs van kinderen en respecteren ieders verantwoordelijkheid.                                                                                                                                           Onze school wordt gedragen door een professioneel team onder de leiding van de directie. Samen bepalen we jaarlijks prioriteiten, gaan we op zoek naar professionaliseringsinitiatieven en activiteiten om doelgericht te werken aan de uitbouw van krachtig hedendaags onderwijs. En dit in het belang van de toekomst van de kinderen, dus ook onze toekomst!

We delen in verbondenheid onze zorg voor kwaliteitsvol onderwijs met:

 • de ouders als eerste verantwoordelijken voor de opvoeding van Uw kinderen. We streven daarom naar een goede communicatie en een zo groot mogelijke betrokkenheid van ouders bij de school. Vaak wordt een ouder als expert op een bepaald terrein, of als leesouder  in de klas gevraagd (zowel in onze kleuterklassen als in onze klassen van de lagere afdeling). Verder werken we aan ouderparticipatie aan de hand van een goed werkend oudercomité;
 • het schoolbestuur dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor het beleid van de school;
 • externe begeleiders die ons ondersteunen, vormen en ons helpen bij onze professionalisering;
 • de lokale kerkgemeenschap die verwijst naar de traditie en het geloof van waaruit in de school gewerkt wordt;
 • de lokale gemeenschap waarin we gestalte geven aan onze opvoedings- en onderwijsopdracht;
 • de schoolraad waarin alle geledingen officieel vertegenwoordigd zijn (school, schoolbestuur, ouders, plaatselijke gemeenschap);
 • de scholengemeenschap waarbij een collegiale samenwerking is tussen 9 scholen, o.l.v. de coördinerend directeur.

Wij zijn dankbaar voor de interesse in onze school en het vertrouwen dat jullie schenken door jullie kind aan ons toe te vertrouwen. Wij hopen dat jullie dochter of zoon zich hier vlug thuis voelt en elke dag dit kan ervaren.

We zullen ons ten volle inzetten om dat te verwezenlijken en hopen op een goede samenwerking met jou als ouder. Samen kunnen we immers op de beste manier werken aan de totale harmonische ontwikkeling van uw kind voor een hoopvolle toekomst.