Wie zijn wij?

Onze school is een ‘vrije basisschool’ gelegen in een landelijke omgeving waar kleuter- en lager onderwijs wordt aangeboden.

In onze school beogen we kwalitatief goed onderwijs. De kinderen staan centraal en worden omringd door het schoolteam en de ouders.

Wij gaan samen op stap met de kinderen die ons worden toevertrouwd. We laten kinderen, groot en klein, de wereld verkennen, ieder met zijn/haar talent, op zijn/ haar tempo,  met een open blik, die gericht is op de toekomst.

De groene kleur in het schoollogo verwijst naar het hoopvolle. Het drukt ons geloof uit dat in elk kind talent aanwezig is. Gezien we zorg dragen voor kinderen als onze kerntaak zien, begeleiden wij hen in het leren, denken, voelen, bewegen en creëren. Zo bieden we steeds groeikansen om de talenten te ontwikkelen. Door uit te gaan van de talenten van kinderen willen we het zelfvertrouwen en positief zelfbeeld versterken. Het is een voorwaarde om samen te kunnen leren en jezelf te ontwikkelen.

We bouwen samen, met  de ouders als belangrijke partners, aan een school waar ieder zich mag thuis voelen, zichzelf mag en kan zijn met een respectvolle houding tegenover anderen.

Onze missie willen we als katholieke dialoogschool concretiseren op basis van de vijf opdrachten voor het Katholiek Onderwijs in Vlaanderen. Wij zijn ervan overtuigd  dat diepgewortelde christelijke waarden in combinatie met de sleutelcompetenties van de 21e eeuw, onze kinderen voorbereiden op de toekomst.

wiezijnwij
Schoolbestuur (vzw)

De eindverantwoordelijke van de school is het schoolbestuur. Ons schoolbestuur is:

 •  vzw Parochiale Scholen Sint-Denijs
 • Kouterstraat 14, 9270 Kalken
 • ondernemingsnummer: 0418 712 376
 • e-mailadres  directie@sintdenijs.be
 • website   www.sintdenijs.be
 • RPR, bevoegde ondernemingsrechtbank te Dendermonde

Samenstelling van het schoolbestuur:

 

Voorzitter:

Mevr. Caroline De Ridder, Boombosstraat 75, 9270 Kalken

Ondervoorzitter:

Dhr. Jo De Corte, Kalkendorp 35, 9270 Kalken

 

secretaris:

Mevr. Caroline Van Laere, Scheestraat 28,  9270 Kalken

schatbewaarder:

Mevr. Veerle Bracke, Eethoek 1, 9270 Kalken

andere leden:

Dhr. Thierry Mast, Brugstraat 12, 9270 Kalken

Mevr. Rita Fiers, Husseveldestraat 76, 9270 Kalken

Mevr. Bel De Gres, Kouterstraat 107a, 9270 Kalken

Mevr. Christine Strobbe, Apostelhuizen 20, 9270 Kalken

schoolbestuur
Scholengemeenschap

Naam: Katholieke Scholengemeenschap Rhode – Schelde

Coördinerend directeur: Danny De Smet (codi@ksrs.bewww.ksrs.be )

Vanaf 1 september 2009 maken wij met onze school deel uit van de ‘Katholieke Scholengemeenschap Rhode-Schelde’. Deze scholengemeenschap bestaat uit de volgende scholen:

–      Vrije basisschool ‘De appelaar’, Dorp 48, 9860 Oosterzele

–      Vrije basisschool De Wegwijzer, Poststraat10a, Balegem

–      Vrije basisschool Scheldewindeke, Pelgrim 48, Scheldewindeke

–      Vrije basisschool De Bloesem, Kouterstraat 27, Moortsele

–      Vrije basisschool ‘Scheppers’, Cooppallaan 126, 9230 Wetteren

–      Vrije lagere school Ten Ede, Edeschoolstraat 4, 9230 Wetteren

–      Vrije kleuterschool ‘De Spelewei’, Ten Ede Dorp 14, 9230 Wetteren

–      Vrije basisschool ‘Sint-Macharius’, Wegvoeringsstraat 1, 9270 Laarne

–      Vrije basisschool ‘Sint-Jozef’, Schoolstraat 1, 9290 Berlare

–      Vrije basisschool ‘Sint-Denijs’, Kouterstraat 14, 9270 Kalken

 

scholengemeenschap
Schooluren
Opvang op school voormiddag namiddag Opvang op school
maandag vanaf 08.00u. 8.30u. – 12.10u. 13.30u. – 15.10u. tot 15.30 u.
dinsdag vanaf 08.00u. 8.30u. – 12.10u. 13.30u. – 15.10u. tot 15.30 u.
woensdag vanaf 08.00u. 8.30u. – 12.10u. tot 12.30 u.
donderdag vanaf 08.00u. 8.30u. – 12.10u. 13.30u. – 15.10u. tot 15.30 u.
vrijdag vanaf 08.00u. 8.30u. – 12.10u. 13.30u. – 15.10u. tot 15.30 u.

Avondstudie is er op maandag – dinsdag – donderdag van 15.30u. tot 16.30u. voor leerlingen van het derde tot zesde leerjaar.

Na de avondstudie is er nog opvang van 16.30u. tot 16.45u.

Kinderen van de lagere school die te laat toekomen, melden zich aan bij de directeur.

We verwachten dat je ons voor 08.45 uur verwittigt bij afwezigheid van je kind.

schooluren
Opvang

De voor- en naschoolse opvang wordt verzorgd door het IBO, gelegen naast vestiging Kouterstraat 3-5

Je kan er ‘s ochtends terecht vanaf 07.00u.

‘s Avonds kan je kind er in de opvang blijven tot 18.30u.

IBO ‘t Weiken

AdresKouterstraat 7, 9270 Laarne
e-mail: IBO.weiken@ocmwlaarne.be

De kinderen die ‘s ochtends naar de voorschoolse opvang gaan, worden tegen 08.10u. naar school begeleid.

Vanaf 08.00u. kan je op onze school terecht en verwelkomen leerkrachten de kinderen op de speelplaats van beide vestigingen.

Om 15.30u. begeleiden leerkrachten de kinderen naar het IBO voor de naschoolse opvang.

Op woensdag worden de kinderen om 12.30u. naar het IBO begeleid.

Na de stille studie op maandag, dinsdag en donderdag begeleidt een ‘studie’leerkracht de kinderen die nog even naar de naschoolse opvang moeten gaan.

Wens je gebruik te maken van de voor- en naschoolse opvang, dan is de afspraak dat je als ouder zelf contact opneemt met het IBO.

Ook in de vakanties kan je in het IBO terecht.

Op school organiseren we ook vakantiekampen tijdens vakantieperiodes.

opvang
Vrije dagen

Vakanties:

Herfstvakantie: van maandag 1 nov. t.e.m. zondag 7 nov. 2021

Kerstvakantie: van vrijdag 24 dec. 2021 12.10u. t.e.m. zondag 9 jan. 2022

Krokusvakantie: van maandag 28 feb. 2022 t.e.m. zondag 06 maart 2022

Paasvakantie: van maandag 4 april 2022 t.e.m. maandag 18 april 2022

 

Dagen vrijaf:

dinsdag 21 september 2021:      facultatieve verlofdag

donderdag 11 november 2021:    wapenstilstand

maandag 02 mei 2022:               facultatieve verlofdag

donderdag 26 mei 2022:           Hemelvaartsdag

vrijdag 27 mei 2022:                brugdag

maandag 06 juni 2022:              Pinkstermaandag

 

Pedagogische studiedagen:

vrijdag 01 oktober 2021

woensdag 08 december 2021

woensdag 11 mei 2022

vrijedagen
Maaltijden

Op onze school kunnen de kinderen op school eten.

Boterhammen:

·        meenemen van thuis: in een stevige brooddoos, gekenmerkt met de naam van je kind

·        met soep of water

Warme maaltijd:

 • met een vast schema (vaste dagen)
 • af en toe
 • het menu staat op de schoolwebsite

Reserveren van een warme maaltijd of enkel soep verloopt via de schoolwebsite, en kan tot op dezelfde dag, vóór 09.00u.

Annuleren van maaltijden of soep dient vóór 09.00u. te worden doorgegeven via mail of telefonisch aan het secretariaat.

Maaltijden of soep die niet geannuleerd worden/wordt, zullen/zal doorgerekend worden op de maandelijkse schoolrekening.

De kinderen van de Bijtjesklas eten in de eigen klas.

De kinderen van het 2e tot 6e leerjaar eten hun boterhammen in open  lucht, op de speelplaats. Bij slecht weer eten ze in de klas.

CLB

De school werkt samen met het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB):

Naam:  vzw Vrij CLB Waas- en Scheldeland

Adres:   Hoenderstraat 53 – 9230 Wetteren

Tel.  09 369 22 21         info@clbwetteren.be

 

Hoe vind je het CLB ?

Via de school: Vraag naar de CLB-contactpersoon (onthaler) waar de school mee samenwerkt.

Rechtstreeks: de namen en mailadressen van de CLB-contactpersoon en de administratieve verpleegkundigen van de school vind je terug op de website van VCLB Wetteren: www.clbwetteren.be.

 

Jaarlijks verspreiden we CLB-folders en brieven waarop we ons bekendmaken: wie zijn de CLB medewerkers en waarvoor kan je bij ons terecht.

 

Het CLB in de Hoenderstraat is op werkdagen open van 8.30 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 16 uur

Voor de opening tijdens de vakantieperiodes kan je de laatste informatie terug vinden op de website

Zomersluiting: van 15 juli t.e.m. 15 augustus

Het CLB heeft als opdracht om leerlingen te begeleiden op school en in de maatschappij.
Die begeleiding situeert zich op vier domeinen:

 • het leren en studeren;
 • de onderwijsloopbaan;
 • de preventieve gezondheidszorg;
 • het psychisch en sociaal functioneren.

Via www.clbchat.be kun jij of je kind anoniem een vraag stellen of je verhaal vertellen aan een CLB-medewerker. Je vindt alle informatie en de openingsuren van de chat op www.clbchat.be.

Samen met het CLB hebben we afspraken en aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastgelegd. Dit zijn de concrete afspraken over de dienstverlening tussen de school en CLB:

 • Overleg (2wekelijks) tussen school en CLB is de motor van de werking en gebeurt vraaggestuurd, met als basis de 4 rubrieken vanuit leerlingenbegeleiding
 • Uitwisselen informatie: klaslijsten en leerlinggegevens worden bij begin schooljaar doorgestuurd.
 • Regelmatige update van kinderen die opgevolgd worden door trajectbegeleider.
 • Overleg over informatiemomenten:

*Info ‘op weg naar SO’ door CLB blijft behouden

*Infoavond voor ouders over studieaanbod via webinar of teams of… wordt bekeken

*Bij problemen met studiekeuze wordt CLB betrokken en kunnen ouders op gesprek gaan.

 • De samenwerkingsafspraken worden op de volgende momenten geëvalueerd: bij het begin van het schooljaar – of tussentijds bijsturen indien nodig
 • De samenwerkingsafspraken worden als volgt bijgestuurd: bij een overleg om de 2 weken – weergave van de afspraken worden in kort verslag opgenomen.

Het CLB werkt vraaggestuurd. Het vertrekt vanuit vastgestelde noden, vragen van de leerling, de ouders of de school. Je kunt rechtstreeks contact opnemen met het CLB om hulp te vragen. Het CLB werkt gratis en discreet.

Als wij aan het CLB vragen om een leerling te begeleiden, dan doet het CLB een begeleidingsvoorstel naar je kind. Het CLB zet de begeleiding enkel voort als jullie daarmee instemmen. Een minderjarige leerling kan zelf instemmen als hij voor zichzelf kan inschatten wat goed voor hem is (= bekwame leerling). Vanaf de leeftijd van 12 jaar vermoedt de regelgever dat een kind zelfstandig kan beslissen om in te stemmen met de CLB-begeleiding.

Wij als school hebben recht op begeleiding door het CLB. Het CLB begeleidt ons door:

 • bepaalde problemen of onregelmatigheden in het beleid van de school te signaleren;
 • ons op de hoogte te brengen van bepaalde behoeften van leerlingen;
 • ons versterking aan te bieden bij problemen van individuele leerlingen of een groep leerlingen.

Wij wisselen op contactmomenten enkel die gegevens uit die nodig zijn voor de begeleiding op school. Je geeft toestemming bij het doorgeven van informatie verzameld door het CLB. Het CLB legt voor elke leerling die het begeleidt één dossier aan. De CLB-medewerker houdt daarbij rekening met zijn beroepsgeheim en de bescherming van de privacy. Voor meer informatie over de inhoud van het CLB-dossier en over de procedure om toegang of een kopie te bekomen, kun je contact opnemen met het CLB waarmee wij samenwerken.

Het CLB maakt voor elke leerling een multidisciplinair dossier (= CLB-dossier) aan van zodra een leerling een eerste keer is ingeschreven in een school. Als je kind van een school komt die samenwerkt met een ander CLB, zal het CLB-dossier 10 werkdagen na de inschrijving bezorgd worden aan het nieuwe CLB. Jij hoeft daar zelf niets voor te doen. Bij een inschrijving voor een volgend schooljaar wordt het dossier pas na 1 september overgedragen.

Als je niet wil dat het dossier van je kind wordt overgedragen, moet je dat binnen een termijn van 10 werkdagen na de inschrijving schriftelijk laten weten aan je vorige CLB. Je kan het adres van dat CLB bekomen bij de hoofdzetel van het CLB of in één van de vestigingen.

Je kunt je echter niet verzetten tegen het overdragen van identificatiegegevens en gegevens in het kader van de verplichte begeleiding van leerlingen met leerplichtproblemen en gegevens in het kader van de systematische contacten. Ook tegen de overdracht van een gemotiveerd verslag of verslag kun je je niet verzetten. In principe worden gemotiveerde verslagen en verslagen bijgehouden in IRIS-CLB online.

Je kunt je ook niet verzetten tegen:

 • de begeleiding van spijbelgedrag;
 • collectieve medische onderzoeken of preventieve gezondheidsmaatregelen voor besmettelijke ziekten;
 • de hoger vermelde signaalfunctie en de ondersteuning van het CLB aan de leraren op school bij problemen van individuele leerlingen of een groep leerlingen.

Als je bij een verplicht medisch onderzoek bezwaar hebt tegen een bepaalde medewerker van het CLB, kun je een aangetekende brief sturen naar de directeur van het CLB. Je moet dan wel binnen een termijn van 90 dagen dat medisch onderzoek laten uitvoeren door een andere CLB-medewerker of door een andere arts. In dat laatste geval moet je wel zelf de kosten betalen. Je bezorgt binnen 15 dagen na de datum van het onderzoek daarvan een verslag aan de bevoegde CLB-arts van het CLB dat onze school begeleidt.

Vragen

Wanneer je met een vraag zit, blijf er niet mee zitten.

Aarzel dus niet en neem contact met ons op.

Je kan dit via mail doen aan:

het secretariaat        secretariaat@sintdenijs.be

de zorgcoördinator  elisa.leeman@sintdenijs.be

de directeur               directie@sintdenijs.be

Telefonisch kan je ook steeds contact opnemen: 09/367.55.51