Computergebruik
Het Ministerie van Onderwijs moedigt elke school aan om het computergebruik in het basisonderwijs te integreren. Bij ons worden de computers en laptops op een degelijke en efficiënte manier gehanteerd binnen de hele basisschool. Ze vormen geen ‘doel’ op zich, maar zijn eerder een ‘middel’ om het onderwijsgebeuren te ondersteunen.

Contacten ouders – school
Het heen-en-weer-schriftje op de kleuterschool en de agenda op de lagere school zijn een bestendig communicatiemiddel tussen de ouders en de school. Daarom worden de ouders verzocht er dagelijks in te kijken en te ondertekenen.

Naast de georganiseerde oudercontacten zijn de directie en de leerkrachten steeds ter beschikking van de ouders. Ook vóór en na de klasuren (uiteraard niet tijdens de lessen) kan er met de klastitularis contact opgenomen worden (na afspraak).
De georganiseerde oudercontacten:

 • september: info-avonden voor alle ouders van kleuters en/of leerlingen
 • eind oktober of begin november: individueel oudercontact voor alle peuters, kleuters en leerlingen
 • eind januari of begin februari: individuele oudercontacten voor de peuters en kleuters van eerste en tweede kleuterklas en alle leerlingen van de lagere afdeling
 • februari – maart: individuele oudercontacten i.v.m. de studiekeuze van de leerlingen zesde leerjaar
 • kort voor de paasvakantie: oudercontact voor de kleuters derde kleuterklas en hun ouders i.v.m. de overstap kleuterschool- eerste leerjaar
 • juni: individuele oudercontacten enkel op aanvraag van ofwel de ouders ofwel de school

Cultuur op school
Toneelvoorstellingen, museumbezoeken, uitnodigen van kunstenaars, schrijvers, muzikanten, … behoren eveneens tot de activiteiten van ons onderwijs.
Daarnaast wordt de expressie en creativiteit van onze kinderen sterk gestimuleerd en gewaardeerd!

Drank en tussendoortjes
Tijdens de speeltijd in de voormiddag kunnen de kleuters melk, fruitsap of water drinken. Ook bij het middageten worden dezelfde drankjes aangeboden. Er worden geen drankjes van thuis meegebracht.
Op de lagere afdeling worden geen drankjes bedeeld. De leerlingen mogen wel zelf een flesje water meebrengen naar school.
Om de tijd tussen het ontbijt en het middageten te overbruggen zijn er heel wat kinderen die iets voedzaams gebruiken tijdens de speeltijd (koek, fruit, …). Wij vragen om uw kind(eren) gezonde tussendoortjes mee te geven! Kauwgom, snoep en chips zijn in elk geval verboden!

Fruitproject
Elke dinsdag is fruitdag. Die dag moeten alle kleuters en leerlingen fruit meebrengen naar school.

Gym- en zwemlessen
De lessen bewegingsopvoeding, lichamelijke opvoeding en zwemmen maken integraal deel uit van ons aanbod. Alle kinderen moeten er dan ook aan deelnemen. Enkel met een grondige reden gestaafd door een briefje van de ouders (indien het niet te dikwijls is) of door een doktersbewijs mag een les verzuimd worden.

Voor de gymles dragen de kinderen aangepaste kledij: T-shirt met logo van de school wordt uitgedeeld op school, voor een gymbroek en gympantoffels wordt van thuis uit gezorgd.
Vóór elke vakantie gaat alles mee naar huis om het te laten wassen. Het is aan te raden om de kledij van de kinderen zo veel mogelijk te naamtekenen; zo voorkomt u verwisseling of verlies.
De kleuters uit de derde kleuterklas en alle leerlingen van de lagere school gaan om de veertien dagen zwemmen. De kleuters van de derde kleuterklas en de leerlingen van het zesde leerjaar zwemmen gratis.

Om de veiligheid in het zwembad en de motivatie om te zwemmen te verhogen, werkt de zwemleerkracht met verschillende kleuren van badmutsen. Er zijn 4 verschillende kleuren voorzien: elke niveaugroep heeft een eigen kleur. Het zwembad wordt ingedeeld naargelang de verschillende groepen. Als een leerling in de verkeerde groep zit, is dit aan de hand van de badmuts onmiddellijk te zien en kan er passend gereageerd worden, ook door de redders die de kinderen niet persoonlijk kennen. Als uw kind van groep mag veranderen krijgt het tegen inlevering van de oude badmuts een andere met passende kleur. Op het einde van de lagere school behoudt het kind zijn laatste badmuts. Voor de badmuts wordt een eenmalige bijdrage gevraagd.

Huistaken en lessen
Enkele algemene principes:
Huiswerk vinden wij, als schoolteam, belangrijk om de volgende redenen:

 • bepaalde leerstofaspecten moeten echt ingeoefend, zelfs geautomatiseerd worden; dit kan pas door regelmatige intensieve maar korte inoefenmomenten in de klas, maar ook buiten de schooluren;
 • veel ouders hebben graag zicht op de evolutie van de leerstof, volgen graag op wat er geleerd is, …
 • er zijn ook kinderen die graag huiswerk maken, die graag eens tonen aan mama en/of papa wat zij reeds kunnen;

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen ‘huiswerk maken’ en ‘lessen leren’;
Huiswerk maken en het leren van lessen heeft een grote opvoedende waarde:

 • bevorderen van zelfstandigheid, doorzetting, kritische zin, …
 • leren plannen;
 • opbouw van het positieve zelfbeeld
 • zie ook huistakenbeleid van de school

Informatie
De informatiedoorstroming tussen gezin en school is belangrijk. We gebruiken daarbij de volgende kanalen:
Op klasniveau:

 • info-vergaderingen begin schooljaar
 • rapport / individuele oudercontacten / werkjes
 • heen-en-weer-schriftje / schoolagenda
 • brieven: aankondigingen, afsprakennota’s, uitnodigingen, …

Op schoolniveau:

 • schoolbrochure: aanvang schooljaar en bij nieuwe inschrijvingen
 • info-vergaderingen over een bepaald pedagogisch-didactisch onderwerp
 • ‘ons schoolinfootje voor de ouders’
 • schoolkrant (3 x per jaar)
 • website: www.sintdenijs.be

Klasbibliotheek
Omdat goede lectuur van uitzonderlijke waarde is in het opvoedings- en leerproces van de kinderen, beschikt elke klas over een aangepaste bibliotheek. De leerlingen moeten zorg dragen voor de boeken die zij daar in bruikleen krijgen.

Klasverdeling – zittenblijven
De klassenraad (klastitularis, zorgcoördinator, andere betrokken leerkrachten en directeur) beslist, in overleg en samenwerking met het CLB, of een leerling kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. Omdat we rekening willen houden met de ouders als eerste verantwoordelijken voor het kind en omdat situaties verschillen van kind tot kind, maken we een onderscheid tussen een ‘advies zittenblijven’ en een besluit zittenblijven’. Bij een advies laat de klassenraad de keuze uiteindelijk bij de ouders, terwijl een besluit bindend is en geldt wanneer de klassenraad van mening is dat dubbelen de enige oplossing is.

De school respecteert uiteraard de beslissing van de ouders in die gevallen waar het decreet basisonderwijs het beslissingsrecht bij de ouders legt: een extra jaar in de kleuterschool, vervroegde instap in het lager onderwijs, achtste jaar in het lager onderwijs en verwijzing naar het Buitengewoon Onderwijs.
Het is de klassenraad die beslist in welke leerlingengroep een leerling, die in de loop van zijn schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt.
Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom (bijvoorbeeld in de kleuterschool na een instapdatum).

Leerboeken – schoolmateriaal
De leerlingen ontvangen de leerboeken en het schoolmateriaal gratis in bruikleen. Zij moeten er dan ook de grootste zorg voor dragen. Elk leerboek wordt door de leerling voorzien van een kaft. Bij verlies of ernstige beschadiging zal een vergoeding gevraagd worden.

Leerlingenvervoer

Alle kinderen van onze school kunnen gebruik maken van het leerlingenvervoer met de bussen van de gemeente.
Enkele richtlijnen voor ouders en kinderen:

 • vóór het instappen en na het uitstappen bevinden de kinderen zich niet onder de hoede en de verantwoordelijkheid van de begeleid(st)er of de buschauffeur;
 • de ouders worden dan ook verzocht om alle passende schikkingen te treffen om de kinderen tot aan de bushalte te begeleiden en opnieuw veilig op te vangen, zodat de kinderen nooit zonder begeleiding de straat op of over moeten;
 • de kinderen moeten de richtlijnen van de begeleid(st)er en in tweede orde van de chauffeur stipt navolgen;
 • de kinderen blijven tijdens het vervoer op de plaats zitten die hen door de begeleid(st)er werd aangeduid;
 • er mag niet gegeten, gesnoept of gedronken worden op de bus;
 • de kleuters en leerlingen gedragen zich op de bus zoals het normaal van hen verwacht wordt: de medereizigers niet hinderen, de regels van wellevendheid in acht nemen en het vervoer niet hinderen;
 • klachten i.v.m. het vervoer worden uitsluitend gericht aan en behandeld door de scholen die de rit beheren.

Leeruitstappen
Er worden didactisch verantwoorde leeruitstappen voorzien. De leerkrachten besteden veel zorg aan een degelijke voorbereiding en verwerking van deze activiteiten. Meestal worden de ouders schriftelijk op de hoogte gebracht.
Bij ééndaagse uitstappen geldt de ondertekening van dit schoolreglement als principiële toestemming voor de deelname ervan. Indien de ouders de toestemming bij een ééndaagse extra-muros activiteit weigeren, dienen zij dit vooraf aan de school te melden.

Middagmalen
De kinderen kunnen een warme maaltijd nemen of hun boterhammen meebrengen.
Soep is in de warme maaltijd inbegrepen, maar kan ook afzonderlijk besteld worden (bvb. bij de boterhammen).
Bij de warme maaltijden kan er water gedronken worden. Bij de boterhammen kan er soep, fruitsap of water gedronken worden. Er mag echter geen drank van thuis meegebracht worden.

Openluchtklassen
Openluchtklassen hebben een sterke waarde:

 • sociale waarde: sociale vaardigheden krijgen meer mogelijkheden
 • opvoedende waarde: stimuleren van zelfstandigheid, doorzetting, zelfredzaamheid, creativiteit, solidariteit, …
 • didactische waarde: openluchtklassen voldoen aan onze visie op onderwijs: ervaringen opdoen is een goede basis voor het leren!

Om de twee jaar gaan de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar op zeeklas.
Bij een meerdaagse extra-muros activiteit is een afzonderlijke schriftelijke toestemming van de ouders vereist.

Opvang
Onze school zelf organiseert geen opvang. Wel kunnen onze kinderen vóór en na schooltijd steeds terecht in ’t Weiken (buitenschoolse kinderopvang), gelegen tussen onze kleuter- en lagere afdeling.

Rapporten (lagere school)
Via het rapport proberen wij aan de ouders een beeld te geven van de vorderingen van hun kind. Wij hopen dat u als ouder dit rapport aandachtig doorneemt met uw kind en het aan de hand van de resultaten aanmoedigt waar het kan, en eventueel opmerkingen maakt waar het nodig is.

Bedenk wel steeds dat een aanmoedigend woord de beste stimulans is voor uw kind!

Omdat wij niet alleen aandacht hebben voor het cognitieve, maar ook de totale ontwikkeling met houding en gedrag willen opvolgen, worden er, naast de cijferrapporten, in de loop van het schooljaar ook enkele gedragsrapporten meegegeven. Wie naar aanleiding van het cijfer- of gedragsrapport meer informatie wenst i.v.m. de leer- of leefhouding van zijn of haar kind, kan gerust contact opnemen met de klasleerkracht. Wij vragen u elk rapport steeds te willen ondertekenen. Op de maandkalender wordt aangeduid wanneer de kinderen hun rapport krijgen.

Schoolverzekering
Uw kind is verzekerd:

 • tegen burgerlijke verantwoordelijkheid op school (= een ongeluk veroorzaakt door derden)
 • tegen lichamelijke letsels (ook tanden) of overlijden als gevolg van een ongeval op school of op weg van en naar school.

De schoolverzekering komt tussen in de kosten voor medische behandeling voor dat gedeelte waar het ziekenfonds niet tussenkomt.
Uw kind is niet verzekerd tegen stoffelijke schade (bril, uurwerk, gescheurde kledij, schade aan fiets, …). Dergelijke schade moet geregeld worden tussen de betrokken partijen zelf.

De kinderen gaan langs de kortste en/of veiligste weg naar school en naar huis. De schoolverzekering vervalt indien anders wordt gehandeld.

Schooluren

Maandag
8.25 uur – 11.45 uur | 13.10 uur – 15.30 uur
Dinsdag
8.25 uur – 11.45 uur | 13.10 uur – 15.30 uur
Woensdag
8.25 uur – 12.10 uur
Donderdag
8.25 uur – 11.45 uur | 13.10 uur – 15.30 uur
Vrijdag
8.25 uur – 11.45 uur | 13.10 uur – 15.30 uur

De kinderen dienen tijdig op school aanwezig te zijn. Dit om de activiteiten in de klas niet te storen, en ook omwille van het feit dat op tijd komen een goede gewoonte is!

Sport op school
Regelmatig organiseren Stichting Vlaamse Schoolsport en de gemeentelijke sportdiensten sportdagen en –weken waaraan de kinderen van onze school deelnemen.
De ouders worden hiervan steeds op de hoogte gebracht.

Stiptheid
De leerlingen dienen tijdig op school aanwezig te zijn. Bij te laat komen zal dit in de agenda van de leerling genoteerd worden. Bij het belsignaal begeven de kleuters en leerlingen zich onmiddellijk naar de voorziene plaats voor het vormen van hun rij. Ze gaan in stilte naar binnen.

Bij het beëindigen van de lessen of activiteiten begeven de kleuters en leerlingen zich onmiddellijk naar de juiste plaats in hun klasrij om van daaruit op de afgesproken manier de school te verlaten (zie ook: verkeersveiligheid).

Tijdschriften
De kinderen krijgen de gelegenheid zich te abonneren op pedagogische tijdschriften zoals: Dopido en Doremi (kleuters), Zonnekind (1ste graad), Zonnestraal (2de graad), Zonneland (3de graad), …
De tijdschriften zijn nuttig, maar niet verplicht.

Toezichten
Toezicht op de speelplaats van de kleuterschool en de lagere school begint ’s morgens om 8.00 uur en ’s middags om 12.50 uur.
Tijdens de middag is er toezicht in de eetzalen en daarna op de speelplaatsen, enkel voor de kinderen die op school blijven eten. Wie op school blijft eten verlaat de school niet tijdens de middagpauze.

Tijdens de speeltijd blijven de leerlingen op de speelplaats. Niemand blijft in de klassen, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de klastitularis die er dan ook bij blijft. ’s Morgens plaatsen de leerlingen hun boekentas ordelijk op de afgesproken plaats per klas. Het is verboden zich langer in de toiletten op te houden dan noodzakelijk is.

Wettelijk is begeleiding van de rij bij het verlaten van de school voorzien tot het eerste kruispunt voorbij de school. Daar worden de kinderen, indien nodig, overgestoken.

Verjaardagen
In de kleuterschool wordt de kleuter de dag van zijn verjaardag in de bloemetjes gezet: de kleuter mag de dag vóór zijn verjaardag de ‘verjaardagskoffer’ meenemen naar huis. Daar stopt hij zijn geliefkoosde voorwerpen, boeken of spelletjes in. Op zijn verjaardag brengt hij de koffer mee en mag hij de inhoud ervan tonen aan alle vriendjes van de klas. De verjaardagskoffer is alleen voor de kleuters van de 2de en 3de kleuterklassen. Naast de koffer krijgt de kleuter nog een kroon, worden liedjes gezongen, gedanst, (figuurlijk) vuurwerk gemaakt, …

Wat gebeurt er nog in alle klassen, ook in de lagere school?
Iedere jarige krijgt een geschenkje dat hij of zij mag kiezen uit de gevulde mand in de klas. Aan de ouders wordt gevraagd om hieraan hun steentje bij te dragen door een geschenkje te kopen (ter waarde van € 2) en in te pakken zodat het een verrassing is voor de kinderen.

Van thuis uit mogen er geen geschenkjes, snoep of gebak meegegeven worden naar school ter gelegenheid van de verjaardag!

 

Website van de school
Via de website van onze school kan men heel wat van de activiteiten een stukje mee-beleven. Door ondertekening van dit reglement verklaart men er zich ook mee akkoord dat er foto’s waar ook uw kind op te zien is kunnen verschijnen op die website.