Het schoolbestuur kan, op voorwaarde en na beslissing van de klassenraad, een getuigschrift basisonderwijs uitreiken aan de regelmatige leerling uit het gewoon lager onderwijs.
De klassenraad oordeelt of een regelmatig ingeschreven leerling in voldoende mate, de doelen die in het leerplan opgenomen zijn, heeft bereikt, om een getuigschrift basisonderwijs te bekomen.
De beslissing van de klassenraad is steeds het resultaat van een weloverwogen evaluatie in het belang van de leerling.

Het is uitzonderlijk dat dergelijke beslissing door de ouders wordt aangevochten. In voorkomend geval wenden de ouders zich binnen de zeven kalenderdagen tot de directeur die de klassenraad binnen drie werkdagen opnieuw bijeenroept. De betwiste beslissing wordt opnieuw overwogen. De ouders worden schriftelijk verwittigd van het resultaat van deze bijeenkomst. Als de betwisting blijft bestaan kunnen de ouders aangetekend beroep instellen bij de voorzitter van het schoolbestuur binnen een termijn van zeven kalenderdagen na ontvangst. Bij het vermoeden van problemen worden de ouders reeds vroeger op school uitgenodigd om samen met CLB naar een passende oplossing te zoeken.
De ouders worden schriftelijk op de hoogte gesteld van de uiteindelijke beslissing van de klassenraad. In onze school krijgt elke regelmatige leerling die 50 % behaalde op moedertaal en wiskunde een getuigschrift basisonderwijs.

Iedere leerling die bij het voltooien van het lager onderwijs geen getuigschrift basisonderwijs krijgt, heeft recht op een attest afgeleverd door de directie met de vermelding van het aantal en de soort van de gevolgde leerjaren lager onderwijs.