We verwijzen hierbij naar de beleidsverklaring inzake veiligheid, gezondheid, hygiëne en milieuzorg waarin enkele engagementen staan opgenomen die het welzijn en preventiebeleid ten goede komen.

Preventie:
Verwachtingen naar de ouders:

 • sommige kinderen hebben schrik van honden … gelieve daarom honden zeker buiten de schoolpoort te houden en in de omgeving van de school best aan een leiband
 • er mogen geen leerlingen onbewaakt wachten op het trottoir of aan de schoolpoort

Verwachtingen naar de kinderen:

 • niemand verlaat de school alleen!

Verkeersveiligheid:
Om bij het begin en einde van elke halve schooldag de veiligheid in de omgeving van de school zo optimaal mogelijk te houden durven wij u het volgende te vragen:

 • parkeer uw wagen enkel op de daartoe voorziene ruimten, en niet op plaatsen die een vlotte doorgang van rijen en ander verkeer kunnen hinderen; alsook niet op zebrapad en busstrook;
 • laat de kinderen langs de meest veilige kant (voetpad) in- en uitstappen;
 • laat de kinderen nooit naast het zebrapad de weg oversteken;
 • respecteer de parkeerplaatsen voor gehandicapten
 • wees er heel zeker van dat er niemand in de omgeving van uw wagen is bij het verlaten van de parkeerplaats;
 • respecteer in alle geval de verkeersregels als verantwoordelijke weggebruiker.

Op het einde van elke halve schooldag blijven de kleuters in de rij bij hun eigen juf wachten; na het belsignaal komen de (groot)ouders hun (klein)kinderen in hun rij op de speelplaats afhalen.
De leerlingen van de lagere school verlaten onder toezicht van de leerkrachten de school in een ordelijk gevormde rij. Er is ook steeds een leerkracht die als gemachtigd opzichter de kinderen helpt bij het oversteken.
Ook naar de kinderen toe hebben wij enkele verwachtingen:

 • na de schooluren worden er steeds klasrijen gevormd
 • wacht steeds tot een leerkracht of medewerker van de school je begeleidt bij het oversteken van de straat
 • we stappen met de fiets aan de hand bij het verlaten van de school
 • doe het fluojasje aan als je te voet of per fiets naar school komt; zo ben je veel beter zichtbaar in het verkeer!

Kinderen die met de fiets naar school komen zijn ‘zwakke weggebruikers’. Hun ouders moeten zorgen dat de fietsen minstens beantwoorden aan de wettelijke veiligheidsnormen (bel, remmen, lichten, reflectoren, … en bij voorkeur een fietshelm); dit is de eerste vereiste voor de veiligheid van het kind.

Medicatie:
In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de school schriftelijk vragen om medicatie toe te dienen aan een kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste dosering en toedieningwijze bevat.

Wanneer een leerling ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie toedienen. Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden en zal hen de vraag gesteld worden om de kleuter of leerling af te halen. Wanneer dit niet mogelijk is zal de school een arts om hulp verzoeken.

Stappenplan bij ongeval of ziekte:
Eerste hulp:

 • door een medewerker van de school
 • de directeur en/of administratief medewerker worden steeds verwittigd; bij ernstige ongevallen worden de ouders ook onmiddellijk verwittigd

Dokter:

 • we gaan bij de huisarts van het kind als deze op grondgebied Laarne-Kalken woont
 • bij dringende gevallen of indien de eigen huisarts niet kan worden bereikt, nemen we contact op met de groepspraktijk van dokter De Smet

Documenten verzekering:
Contactpersoon: directeur of administratief medewerker
Procedure:

 • u ontvangt de nodige documenten en documentje met een woordje uitleg
 • als alle documenten ingevuld zijn (zeker ook p. 4) geeft u ze, samen met de onkostenbewijzen, af aan administratief medewerker of directeur

Rookverbod:
In elke school is een totaal rookverbod van kracht. Dit verbod geldt zowel in de gesloten ruimtes als op de open plaatsen op het grondgebied van onze kleuter- en lagere afdeling. Bij overtredingen van dit rookverbod kunnen orde- en tuchtmaatregelen getroffen worden.