De bijdragen die aan de ouders kunnen gevraagd worden en de afwijkingen die daarop kunnen gegeven worden

Voor de scholen van het gesubsidieerd basisonderwijs kan geen direct of indirect inschrijvingsgeld gevraagd worden. Evenmin kunnen er bijdragen worden gevraagd voor materialen die gebruikt worden om de eindtermen te realiseren of de ontwikkelingsdoelen na te streven. De overheid bepaalt de lijst met materialen die kosteloos ter beschikking moeten worden gesteld om de eindtermen te realiseren of de ontwikkelingsdoelen na te streven.

Volgende materialen worden vermeld in de ontwikkelingsdoelen en eindtermen voor het gewoon onderwijs. Deze materialen zijn verplicht aanwezig op school. De school stelt de materialen in voldoende mate ter beschikking. Dit betekent niet dat dit materiaal voor elke individuele leerling aanwezig moet zijn.

 • Spelmateriaal (OD LO 2.6)
 • Bewegingsmateriaal (ET LO 3.7)
 • Toestellen (ET LO 1.9)
 • Klimtoestellen (ET LO 1.14)
 • Rollend en/of glijdend materiaal (ET LO 2.5)
 • Boeken (OD NL 3.4)
 • Kinderliteratuur (OD MV 3.5)
 • Kinderromans (ET NL 3.5)
 • Zakrekenmachine (ET WIS 1.26 en 1.27)
 • Passer (ET WIS 3.5)
 • Globe (ET WO 6.2)
 • Atlas (ET WO 6.2)
 • Kompas (ET WO 6.3)
 • Kaarten (ET WO 6.1 bis ; 6.2 ; 6.4 ; 6.7 ; 6.8)
 • Informatiebronnen (ET WO 7; ET LL 2; ET NL 3.5)
 • Infobronnen ((OD NL 3.4)
 • Tweetalige alfabetische woordenlijst (ET FR 2.3)
 • Muziekinstrumenten (ET MV 2.2)

Materialen uit de volgende categorie worden verondersteld in voldoende mate aanwezig te zijn en staan in functie van het nastreven van de ontwikkelingsdoelen of het bereiken van de eindtermen voor gewoon en buitengewoon onderwijs. Een school beslist op basis van haar pedagogisch project welke materialen zij wenst te gebruiken.

 • Schrijfgerief
 • Tekengerief
 • Knutselmateriaal
 • Constructiemateriaal
 • Planningsmateriaal
 • Leer- en ontwikkelingsmaterialen
 • Handboeken, schriften, werkboeken en werkblaadjes, fotokopieën, software, …
 • Informatie- en communicatietechnologisch (ICT) materiaal
 • Multimediamateriaal
 • Meetmateriaal
 • Andere

Het schoolbestuur kan wel een bijdrage vragen voor:

 • activiteiten die niet noodzakelijk zijn voor het realiseren van de eindtermen, maar een meerwaarde bieden aan het onderwijs: bvb openluchtklassen, leeruitstappen, zwemmen, sportdagen, …
 • verplichte materialen die niet begrepen zijn in de lijst van de overheid, maar het onderwijs verlevendigen: bvb badmuts, turnkledij, …
 • diensten die de school aanbiedt zonder verplichting.

Voor extra schoolse prestaties vraagt de school de vergoedingen zoals ze in de infobrochure voorzien zijn. Onder de noemer extra schoolse prestaties vallen o.a. het nemen van drank en maaltijden op school, het verzekeren van toezichten buiten de normale aanwezigheid van de kinderen (bvb middagtoezicht), het leerlingenvervoer, deelname aan niet verplichte activiteiten, abonnementen op periodieken die niet geacht worden door alle leerlingen van een klas gebruikt te worden, …
Deze opsomming is niet limitatief.

Voor de kleuters van de 3de kleuterklas en de leerlingen van het 6de leerjaar is het zwemmen gratis.

Voor een aantal diensten en activiteiten die inherent zijn aan de werking van de school wordt een bijdrage gevraagd aan de ouders. Deze bedragen zijn een raming; in de loop van het schooljaar kunnen zich onvoorziene zaken voordoen. U zult daaromtrent vooraf en duidelijk verwittigd worden.
Ouders die problemen ondervinden om aan deze bijdrage te kunnen voldoen kunnen de directie van de school contacteren. In alle discretie zal naar een individuele oplossing gezocht worden die de draagkracht van de school zal proberen verzoenen met de draagkracht van de ouders.

Betalingsmodaliteit:

 • maandelijks ontvangt u een rekening
 • indien u werkt via domiciliëring:
  o u krijgt dan 5 kalenderdagen de tijd om alles goed te controleren
  o eventuele fouten meldt u zo vlug mogelijk aan administratief medewerker of directeur
  o na de 5 kalenderdagen wordt de rekening doorgegeven aan de bank
 • indien u werkt met gewone overschrijvingsformulier:
  o controleer de details
  o eventuele fouten meldt u zo vlug mogelijk aan administratief medewerker of directeur
  o geef het handgetekende overschrijvingsformulier af aan uw financiële instelling of voer de betaling elektronisch uit

Kinderen brengen in principe geen geld mee naar school. Enkele uitzonderingen: eetfestijn, schoolfeest (barbecue), acties, …. Gelieve in dit geval steeds het geld (liefst het juiste bedrag) in een gesloten omslag, waarop de naam van uw kind, mee te geven.

Stappen die zullen gezet worden bij niet-tijdig betalen:

 • er wordt een herinneringsbrief meegegeven met de kleuter of leerling
 • er wordt een herinneringsbrief per post verstuurd
 • de betrokkenen worden persoonlijk gecontacteerd
 • er wordt een herinneringsbrief aangetekend verstuurd
 • er worden gerechtelijke stappen gezet

Indien u problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening kunt u contact opnemen met de directeur. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste betalingsmodaliteit. Wij verzekeren een discrete behandeling van uw vraag.

Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplossing. Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen van een aangetekende ingebrekestelling. Vanaf dat moment kunnen we maximaal de wettelijke rentevoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag.