WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

 1. Inschrijven van leerlingen
 2. Omgaan met leerlingengegevens
 3. Aanwezigheden
 4. Afwezigheden
 5. Te laat komen
 6. Schoolverandering
 7. Onderwijs aan huis
 8. Getuigschrift basisonderwijs
 9. Orde- en tuchtmaatregelen
 10. Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning die niet afkomstig zijn van de Vlaamse Gemeenschap en de rechtspersonen die daarvan afhangen
 11. De school ontvangt niet-geldelijke ondersteuning van het oudercomité.
  De school kan handelsactiviteiten verrichten, voor zover deze geen daden van koophandel zijn en voor zover ze verenigbaar zijn met de onderwijsopdracht. De school kan een beperkt vermogensvoordeel nastreven ter bekostiging van haar werking. Handelsactiviteiten die niet rechtstreeks bijdragen tot het verwezenlijken van de onderwijsopdracht kunnen enkel als ze een occasioneel karakter hebben.
  Bedoelde mededelingen kunnen nooit van politieke aard zijn en kunnen nooit onverenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taken en doelstellingen van de school zoals die in het opvoedingsproject beschreven zijn.

 12. De bijdragen die aan de ouders kunnen gevraagd worden en de afwijkingen die daarop kunnen gegeven worden
 13. Vrijwilligers
 14. Welzijnsbeleid
 15. Privacy
 16. Engagementsverklaring