Algemene informatie over onze school

Hoe organiseren wij onze school?

Hier verwijzen we graag naar de schoolwebsite bij ‘praktische informatie over onze school’.

De eindverantwoordelijke van de school is het schoolbestuur. Ons schoolbestuur is:

 • naam vzw: vzw Parochiale Scholen Sint-Denijs
 • adres: Kouterstraat 14, 9270 Kalken
 • ondernemingsnummer: 0418 712 376
 • e-mailadres/website: schoolbestuur@sintdenijs.be sintdenijs.be
 • RPR, bevoegde ondernemingsrechtbank te Dendermonde

Je vindt er info over onze school, zoals:

 • onze schooluren,
 • de middagopvang,
 • de voor- en naschoolse opvang,
 • wie het schoolbestuur is.

Wil je meer weten over ons team of bekijk je graag enkele sfeerbeelden, neem dan zekere eens een kijkje op onze website: www.sintdenijs.be

Instapdagen voor de kleinsten

Je kind kan tussen 2,5 en 3 jaar op onze school starten op één van de volgende instapdagen:

 • 1ste schooldag na elke schoolvakantie: na de zomer-, herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie;
 • 1ste schooldag van februari;
 • 1ste schooldag na Hemelvaartsdag.

Op de website van de Vlaamse overheid kun je de eerstvolgende instapdatum van je kind berekenen.

Wordt je kind 2,5 jaar op een instapdatum? Dan mag je kind al vanaf die dag naar school.

Is je kind al 3 jaar? Dan gelden de instapdata niet. Je kind kan dan elke schooldag starten in de kleuterklas.

Nieuwe inschrijving nodig?

Door het schriftelijk goedkeuren van ons pedagogisch project en dit schoolreglement, is je kind ingeschreven in onze school. Eenmaal ingeschreven, blijft je kind normaal bij ons ingeschreven.

Onderwijsloopbaan

1.4.1       Taalscreening niveau Nederlands

Onze school moet voor elke leerling bij het begin van de leerplicht een taalscreening uitvoeren. Die taalscreening onderzoekt hoe goed je kind Nederlands kan.

De taalscreening geldt niet als een toelatingsproef tot het lager onderwijs De taalscreening zal voor de meeste leerlingen in het begin van de derde kleuterklas worden afgenomen.
De taalscreening is een bijkomend instrument binnen het breed evalueren van leerlingen. Het heeft de bedoeling om bovenop de eigen ervaringen en evaluatiegegevens waarover de leraar beschikt, bijkomende informatie te geven over de taalontwikkeling van de vijfjarige kleuter.
Op basis van deze informatie zal de klassenraad oordelen of een kleuter nood heeft aan extra impulsen voor taalverwerving en zullen gepaste onderwijsacties genomen worden, indien nodig via een taalintegratietraject.
Op het einde van het schooljaar zijn de evaluatiegegevens van alle aspecten van de taalontwikkeling en de effecten van een eventueel taalintegratietraject een onderdeel van de gegevens waarop de klassenraad zich baseert om een advies uit te spreken.

De taalscreening gebeurt niet voor anderstalige nieuwkomers. Zij krijgen sowieso een aangepast taalintegratietraject.

1.4.2       Naar het lager onderwijs

Meestal stapt je kind over van de kleuterklas naar de lagere school als het 6 jaar is (of wordt voor 1 januari van het lopende schooljaar). De klassenraad van het kleuteronderwijs en indien nodig het lager onderwijs hebben een belangrijke rol bij de toelating tot het lager onderwijs.  Het is belangrijk dat je kind in het voorafgaande schooljaar 290 halve dagen effectief aanwezig was in het kleuteronderwijs. Was je kind geen 290 halve dagen effectief aanwezig in het kleuteronderwijs? Dan gelden er strengere toelatingsvoorwaarden tot het lager onderwijs.

Misschien wil je je kind  vroeger naar het lager onderwijs laten gaan? De overstap hangt dan af van de beslissing van de klassenraad van het kleuteronderwijs en eventueel ook van die van het lager onderwijs.

Is je kind al 6 jaar en voldoet het aan de toelatingsvoorwaarden, maar is het volgens jou nog niet klaar voor de lagere school? Je kind kan dan nog maximaal één jaar kleuteronderwijs volgen. De klassenraad van het kleuteronderwijs geeft je een advies.

1.4.3       Zittenblijven in het kleuteronderwijs of in het lager onderwijs

Op basis van ons pedagogisch project creëren we een leeromgeving waarin je kind een doorlopend leerproces kan volgen. We stemmen de lessen zoveel mogelijk af aan de voortgang in ontwikkeling van je kind.

De klassenraad beslist, of je kind wel of niet kan overgaan naar een volgend jaar. De beslissing om niet over te gaan, nemen we omdat we ervan overtuigd zijn dat dit voor je kind de beste oplossing is. We doen dat in het belang van de ontwikkeling van je kind. We motiveren die beslissing schriftelijk en lichten ze mondeling toe. We geven ook aan welke bijzondere aandachtspunten er voor het volgende schooljaar voor je kind zijn.

1.4.4       Indeling in leerlingengroepen

Wij beslissen in welke leerlingengroep je kind, die in de loop van zijn schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt. Ook bij de overgang naar een ander jaar (met meerdere klassen) beslissen wij autonoom in welke groep je kind zal zitten. Soms delen we de leerlingengroepen opnieuw in als er nieuwe leerlingen bij komen (bv. in de kleuterschool na een instapdatum).

1.4.5       Langer in het lager onderwijs

Nadat je kind het getuigschrift basisonderwijs heeft behaald, kan het geen lager onderwijs meer volgen, tenzij de klassenraad van de school waar je kind het voorafgaande schooljaar lager onderwijs volgde een gunstig advies geeft. Deze klassenraad geeft dit advies op jouw vraag. Na kennisneming van en toelichting bij het advies van de klassenraad neem jij als ouder een beslissing.

Wordt je kind 14 jaar voor 1 januari van het lopende schooljaar? Dan kan het nog één schooljaar lager onderwijs volgen. Daarvoor is wel een gunstig advies van de klassenraad waar je kind het voorafgaande schooljaar lager onderwijs volgde en een advies van het CLB nodig. De klassenraad geeft dit advies op jouw vraag. Na kennisneming van en toelichting bij het advies van de klassenraad neem jij als ouder een beslissing.

Je kind kan geen lager onderwijs meer volgen als het 15 jaar wordt voor 1 januari van het lopende schooljaar.

1.4.6       Uitschrijving

* Let op: wanneer we spreken over een GC-verslag of IAC-verslag bedoelen we hiermee ook het gemotiveerd verslag of het verslag opgemaakt voor 1 september 2023.

Eenmaal ingeschreven, blijft je kind ook de volgende schooljaren bij ons ingeschreven. De inschrijving stopt enkel als één van de volgende situaties zich voordoet:

 • je kind voldoet niet langer aan de toelatingsvoorwaarden
 • je kind verlaat zelf onze school
 • je kind wordt als gevolg van een tuchtmaatregel definitief van school gestuurd
 • je kind is ingeschreven onder ontbindende voorwaarde en na afweging blijkt dat het voor je kind niet mogelijk is om het gemeenschappelijk curriculum te volgen. Als we ook een individueel aangepast curriculum niet haalbaar zien, kan de inschrijving na overleg met jou als ouder en het CLB ontbonden worden en stopt in dat geval:
 • ofwel op het moment dat je kind in een andere school ingeschreven is en uiterlijk een maand (vakantieperioden niet inbegrepen) na onze beslissing
 • ofwel op het einde van het huidige schooljaar
 • ofwel op het einde van het daaropvolgende schooljaar
 • je kind is reeds ingeschreven maar zijn noden wijzigen. We onderscheiden daarbij twee situaties:
 • het CLB maakt een IAC-verslag op omdat ook na redelijke aanpassingen het voor je kind niet mogelijk is om het gemeenschappelijk curriculum te blijven volgen. De inschrijving kan dan na overleg met jou als ouder en het CLB ontbonden worden en stopt in dat geval ofwel op het einde van het huidige schooljaar ofwel op het einde van het daaropvolgende schooljaar, tenzij we een individueel aangepast curriculum haalbaar zien.
 • het CLB wijzigt het IAC-verslag* omdat ook na redelijke aanpassingen het voor je kind niet mogelijk is om het individueel aangepast curriculum te blijven volgen. De inschrijving kan dan na overleg met jou als ouder en het CLB ontbonden worden en stopt in dat geval ofwel op het einde van het huidige schooljaar, ofwel op het einde van het daaropvolgende
 • je gaat niet akkoord met een nieuwe versie van het schoolreglement. De inschrijving stopt dan op het einde van het lopende schooljaar.
Schooluitstappen

Elk schooljaar maken we met onze leerlingen enkele leerrijke uitstappen. In de maandelijkse schoolinfo geven we de geplande uitstappen weer met daarbij een richtprijs van de activiteit. Dit betekent dat de kostprijs iets meer maar ook iets minder kan zijn.

Je kind is verplicht deel te nemen aan schooluitstappen die korter zijn dan één schooldag.

We streven er als school ook naar om alle kinderen te laten deelnemen aan schooluitstappen die één schooldag of langer duren (meerdaags). Die activiteiten maken deel uit van ons onderwijsaanbod. Door het schoolreglement te ondertekenen, gaan we ervan uit dat je op de hoogte bent van de schooluitstappen die we organiseren. Als je niet wenst dat je kind meegaat op één van de schooluitstappen die één dag of langer duren, dan moet je dat vooraf schriftelijk melden. Leerlingen die niet deelnemen aan de schooluitstap moeten op school aanwezig zijn.

Afspraken voor het zwemmen

De kleuters uit de derde kleuterklas en alle leerlingen van de lagere school gaan zwemmen. De leerlingen van het zesde leerjaar zwemmen gratis.

Om de veiligheid in het zwembad en de motivatie om te zwemmen te verhogen, werkt de zwemleerkracht met verschillende kleuren van badmutsen. Er zijn 4 verschillende kleuren voorzien: elke niveaugroep heeft een eigen kleur. Het zwembad wordt ingedeeld naargelang de verschillende groepen. Als een leerling in de verkeerde groep zit, is dit aan de hand van de badmuts onmiddellijk te zien en kan er passend gereageerd worden, ook door de redders die de kinderen niet persoonlijk kennen.

Als uw kind van groep mag veranderen krijgt het tegen inlevering van de oude badmuts een andere met passende kleur. Op het einde van de lagere school behoudt het kind zijn laatste badmuts. Voor de badmuts wordt een eenmalige bijdrage gevraagd.

Verboden te roken

Op school geldt steeds een rookverbod. Het verbod geldt voor het volledige schooldomein, dus ook de open plaatsen en aan de schoolpoort. Het rookverbod geldt voor iedereen die de school betreedt: leerlingen, ouders, personeel, bezoekers, …

Ook verdampers zoals de elektronische sigaret, heatstick en de shisha-pen vallen onder het rookverbod, zelfs als ze geen nicotine en tabak bevatten.

Als je kind het rookverbod overtreedt, kunnen we een sanctie opleggen.

Als je vindt dat het rookverbod op onze school niet goed nageleefd wordt, dan kun je terecht bij de directeur.

Het rookverbod geldt ook tijdens activiteiten die wij als school organiseren, zoals schooluitstappen.

Verkoop, reclame en sponsoring

Wij mogen geen handelsactiviteiten uitoefenen, zoals de permanente verkoop van groentepakketten aan ouders, alleen om onszelf of bepaalde derden te verrijken. Het is wel toegestaan om beperkte winst te maken om onze werking te bekostigen. Die handelsactiviteiten moeten passen in de normale dienstverlening aan onze leerlingen of in de afwerking van het programma.

We maken geen reclame bij verplichte activiteiten (bv. lichamelijke opvoeding in de gymzaal) of leermiddelen (bv. in een werkboek of agenda). Bij een facultatieve activiteit, zoals een meerdaagse schooluitstap, mogen we enkel de naam vermelden van de persoon of organisatie die ons hielp die gratis of tegen een lagere prijs aan te bieden.

De reclame of sponsoring:

 • moeten verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taken en doelstellingen van onze school;
 • mogen geen schade berokkenen aan de geestelijke en/of lichamelijke toestand van onze leerlingen;
 • moeten in overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen;
 • mogen de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van onze school niet in het gedrang brengen.

Op basis van die principes maken we de volgende concrete afspraken:

 

Het schoolbestuur is verantwoordelijk en beoordeelt dus elke sponsorovereenkomst.

Wat mag je van ons verwachten?

Hoe begeleiden we je kind?

1.1           Hoe begeleiden we je kind?

1.1.1       Leerlingenbegeleiding

Als basisschool zijn we verplicht om een beleid op leerlingenbegeleiding uit te werken, te implementeren en te evalueren. “Leerlingenbegeleiding” betekent voor onze school eigenlijk niets nieuws. Sinds de komst van het M-decreet werkt  de school met het zorgcontinuüm en biedt zij een basisaanbod aan voor alle leerlingen. Voor leerlingen voor wie dit basisaanbod niet volstaat, voorzien wij extra maatregelen.

Kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding wordt als volgt gedefinieerd:  “Kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding bevordert de totale ontwikkeling van alle leerlingen, verhoogt hun welbevinden, voorkomt vroegtijdig schoolverlaten en creëert meer gelijke onderwijskansen. Op die manier draagt het bij tot het functioneren van de leerling in de schoolse én maatschappelijke context.”  

Daarbij situeert leerlingenbegeleiding zich op vier begeleidingsdomeinen. De vier begeleidingsdomeinen kunnen we verbinden met  Zin in leren! Zin in leven!. M.a.w.  het werken aan de vier begeleidingsdomeinen kan gebeuren via het uitwerken van onderwijsarrangementen. Dit betekent dat elke leraar een verantwoordelijkheid heeft wat betreft leerlingenbegeleiding.

Wij realiseren op onze school de opdracht om voor elke leerling in kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding te voorzien, door:

1.1.1.1   Onderwijsloopbaan

schoolniveau klasniveau leerlingniveau

openklasdagen

wennamiddagen

bezoek L6 – scholen secundair onderwijs

BaSo-fiche

zinvol voor lln. met specifieke noden

infoavond 1e leerjaar oudercontact boekje Op stap naar het secundair onderwijs
zachte overgangen voorzien infobrochure

Pré MDO en MDO

(multidisciplinair overleg)

overgangsgesprekken tussen collega’s project K3-L1 overzicht meervoudige intelligentie – talenten
BaSo-fiche CLB komt op bezoek naar school – L6 advies studierichting op oudercontact (na klassenraad
samenwerking CLB voor info-avonden- oudercontacten   kindgesprekken
    zelfevaluaties
     

1.1.1.2   Leren en studeren

schoolniveau klasniveau leerlingniveau
naschoolse studie leren opzoeken gebruik materiaal in de klas
kans om een taak in de klas te maken als een leerling thuis niet over pc/internet beschikt feedback geven na een toets denken de lln. zelf na of een toets gelukt is
gebruik van dezelfde agenda- noteren in agenda van huistaken en lessen hulp van zorg in de klas => ondersteuning bij leerlingen die er nood aan hebben, de agenda en boekentas controleren

huistakenmap = schoolniveau

= kleuren voor de mappen

¹ manieren aanreiken om een les te studeren

ð  Leerwijzer

ð  Leren samenvatten = mindmap

 
afwezigheden nagaan en indien nodig CLB inschakelen houvast- stappenplan- schema’s aanreiken  
huiswerkbeleid zelfevaluatie  
ouders/leerlingen motiveren om lln naar de studie te laten gaan klassikale verbetering  
  leren plannen – agenda invullen  
  oplossingsmethodes worden aangeboden tijdens klassikale instructies  

*Vreemde talenonderwijs: Op onze school starten we met Franse taalinitiatie vanaf de 1e kleuterklas. De taalinitiatie loopt door tot de lessen Frans effectief starten in het 5e leerjaar. Om extra te kunnen inzetten op de mondelinge vaardigheden en om meer tijd te hebben om de leerinhouden beter te verwerven, willen we het aanbod van het 5e leerjaar spreiden. Na de krokusvakantie starten we in het 4e leerjaar met de formele lessen Frans. Unité 1, 2, 3 en 4 komen in het 4e leerjaar aan bod. In het 5e leerjaar worden de inhouden uit het 4e eerst herhaald en vervolgen de leerlingen daarna met unité 5.

1.1.1.3   Psychisch en sociaal functioneren

schoolniveau klasniveau leerlingniveau
meerdaagse uitstappen gespreid betalen – spaarplan oudercontacten kindgesprekken

duidelijke schoolafspraken en regels

ABC speelplaats

observaties positieve bevestiging
kinderen kunnen op gesprek bij de zorgcoördinator/ directeur plaats in de klas complimenten kunnen geven
jaarthema analyse van leerlingvolgsysteem door  zorgcoördinator ruzies oplossen – rustig plekje in de klas – op de speelplaats
anti-pestweek – STIP-IT-bouwstenen voor schooljaar zonder pesten klaswerkplan weekendpraatje – verder uitdiepen bv. bij sterfgeval
bevraging ouders vóór oudercontact samenwerking met leersteuncentrum WAN onthaal
rouwkoffer bewegingstussendoortjes zelfevaluaties
leerlingenraad coöperatieve werkvormen coöperatieve werkvormen
leer- en leefhoudingsrapport peer-tutoring tevredenheidsonderzoek
vertrouwenspersoon    
multidisciplinair overleg    
overgangsgesprekken    
Gouden Weken    

 

1.1.1.4   Preventieve gezondheidszorg

schoolniveau klasniveau leerlingniveau
wekelijks fruit (oog voor lekkers) lessen rond gezonde voeding – werking lichaam individuele gesprekken wanneer het nodig is – opvolgingsgesprekken
gezond ontbijt EHBO – L4-L5-L6 portfolio bij gymlkr – groeiboekje
bewegingszorg mega project- L6  
strapdag lessen safer internet L5  
fluo actie voetgangers- en fietsexamen  
groeiboekje thema ‘gezondheid’  
anti-pestweek voedingsdriehoek  
rangen begeleiden bewegingsdriehoek  
fruit in de voormiddag    
gezonde traktatie    
luizencontroles-kriebelteam    
enkel water op school    
speelplaatswerking    

aanspreekpunten op school

directeur – vertrouwenspersoon – klasleerkracht – zorgco

   
samenwerking met CLB    

 

 

Je kind heeft het recht om ongestoord te ontwikkelen en te groeien

1.1.2       Huiswerk

Enkele algemene principes:

® huiswerk vinden wij, als schoolteam, belangrijk om de volgende redenen:

 • bepaalde leerstofaspecten moeten echt ingeoefend, zelfs geautomatiseerd worden; dit kan pas door regelmatige intensieve maar korte inoefenmomenten in de klas, maar ook buiten de schooluren;
 • veel ouders hebben graag zicht op de evolutie van de leerstof, volgen graag op wat er geleerd is, …
 • er zijn ook kinderen die graag huiswerk maken, die graag eens tonen aan mama en/of papa wat zij reeds kunnen;

® er wordt een onderscheid gemaakt tussen ‘huiswerk maken’ en ‘lessen leren’;

® huiswerk maken en het leren van lessen heeft een grote opvoedende waarde:

 • bevorderen van zelfstandigheid, doorzetting, kritische zin, …
 • leren plannen;
 • opbouw van het positieve zelfbeeld

Afspraken huistakenbeleid en bijhorende verwachtingen: zie bijlage

 

 

Je kind heeft recht op genoeg rust en vrije tijd

1.1.3       Heen-en-weer-schriftje – agenda van je kind

Het heen-en-weer-schriftje op de kleuterschool en de agenda op de lagere school zijn een bestendig communicatiemiddel tussen de ouders en de school. Daarom worden de ouders verzocht er dagelijks in te kijken en te ondertekenen.

Leerlingenevaluatie

1.1           Leerlingenevaluatie

Evalueren is veel meer dan punten geven en die in een rapport oplijsten. Het is bewust stilstaan bij de ontwikkeling van een kind.  Evalueren is waarderen. Daarmee bevestigen we de kinderen in al hun positieve aspecten. Zo willen we de kinderen aanmoedigen om verder te gaan in het goede. Evalueren doen we ook om er van te leren. Wanneer het niet goed gaat met een kind brengen we in kaart wat er precies niet goed gaat, welke acties er al ondernomen zijn en welke aanknopingspunten er zijn om nog nieuwe initiatieven te nemen.

Goed en bewust evalueren helpt om de zorg voor elk kind ter harte te nemen.

Er worden gedurende het schooljaar regelmatig toetsen afgenomen. Toetsen worden altijd aangekondigd in de agenda, behalve toetsen naar parate kennis. De leerlingen zijn steeds verplicht de opgegeven lessen te leren. De leerkracht kan de leerstof mondeling of schriftelijk opvragen. De schriftelijke proeven worden ter inzage en ter ondertekening meegegeven met de kinderen. Spieken of laten spieken wordt gesanctioneerd en de ouders worden ervan op de hoogte gebracht.

Via het rapport proberen wij aan de ouders een beeld te geven van de vorderingen van hun kind. Wij hopen dat u als ouder dit rapport aandachtig doorneemt met uw kind en het aan de hand van de resultaten aanmoedigt waar het kan, en eventueel opmerkingen maakt waar het nodig is.

Niet alleen het cognitieve staat op onze school voorop, maar we hechten eveneens veel belang aan de totale ontwikkeling en volgen daarom ook houding, gedrag en ontwikkelde vaardigheden op. Naast de cijferrapporten worden er in de loop van het schooljaar  enkele gedragsrapporten, muzische rapporten en portfolio bewegingsopvoeding meegegeven.

Wie naar aanleiding van het rapport meer informatie wenst i.v.m. de evolutie van zijn of haar kind, kan gerust contact opnemen met de klasleerkracht.

Wij vragen u elk rapport steeds te willen ondertekenen.

Op de maandkalender wordt aangeduid wanneer de kinderen hun rapport krijgen.

Getuigschrift basisonderwijs

1.1           Getuigschrift basisonderwijs

Of een leerling het getuigschrift basisonderwijs krijgt, hangt af van de beslissing van de klassenraad. De klassenraad gaat na of de eindtermgerelateerde leerplandoelen voldoende in aantal en beheersingsniveau zijn behaald. Daarbij zal de groei die je kind doorheen zijn onderwijsloopbaan maakte, en de zelfsturing die je kind toont, zeker een rol spelen.

Ook leerlingen die een individueel aangepast curriculum volgen, waarbij het curriculum nauw aanleunt bij het gemeenschappelijk curriculum, kunnen in aanmerking komen voor het getuigschrift basisonderwijs. De klassenraad beslist of de eindtermgerelateerde leerplandoelen voldoende in aantal en beheersingsniveau zijn behaald.

Wanneer we het getuigschrift uitreiken, kun je vinden in de schoolinfo van juni.

De datum van uitreiking is ook de ontvangstdatum voor het instellen van beroep. Als je niet aanwezig

Behaalt je kind geen getuigschrift basisonderwijs? Dan ontvang je een schriftelijke motivering waarom het getuigschrift niet werd uitgereikt. We geven daarbij ook bijzondere aandachtspunten voor de verdere onderwijsloopbaan van je kind. Je krijgt een verklaring waarin het aantal en de soort gevolgde schooljaren lager onderwijs van je kind staat.

Ouders die niet akkoord gaan met het niet toekennen van een getuigschrift basisonderwijs aan hun kind, hebben toegang tot een Beroepsprocedure niet-uitreiken getuigschrift basisonderwijs.

Met wie werken we samen?

1.1           Met wie werken we samen?

* Let op: wanneer we spreken over een GC-verslag of IAC-verslag bedoelen we hiermee ook het gemotiveerd verslag of het verslag opgemaakt voor 1 september 2023.

2.4.1.     Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)

De school werkt samen met het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB):

Naam:  vzw Vrij CLB Waas- en Scheldeland

Adres:  Hoenderstraat 53 – 9230 Wetteren

Tel.  09 369 22 21         info@clbwetteren.be

 

Hoe vind je het CLB ?

Via de school: Vraag naar de CLB-contactpersoon (onthaler) waar de school mee samenwerkt.

Rechtstreeks: de namen en mailadressen van de CLB-contactpersoon en de administratieve verpleegkundigen van de school vind je terug op de website van VCLB Wetteren: www.clbwetteren.be.

 

Jaarlijks verspreiden we CLB-folders en brieven waarop we ons bekendmaken: wie zijn de CLB medewerkers en waarvoor kan je bij ons terecht.

 

Het CLB in de Hoenderstraat is op werkdagen open van 8.30 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 16 uur

Voor de opening tijdens de vakantieperiodes kan je de laatste informatie terug vinden op de website

Zomersluiting: van 15 juli t.e.m. 15 augustus

Het CLB heeft als opdracht om leerlingen te begeleiden op school en in de maatschappij.
Die begeleiding situeert zich op vier domeinen:

 • het leren en studeren;
 • de onderwijsloopbaan;
 • de preventieve gezondheidszorg;
 • het psychisch en sociaal functioneren.

Via www.clbchat.be kun jij of je kind anoniem een vraag stellen of je verhaal vertellen aan een CLB-medewerker. Je vindt alle informatie en de openingsuren van de chat op www.clbchat.be.

Samen met het CLB hebben we afspraken en aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastgelegd. Dit zijn de concrete afspraken over de dienstverlening tussen de school en CLB:

 • Overleg (2wekelijks) tussen school en CLB is de motor van de werking en gebeurt vraaggestuurd, met als basis de 4 rubrieken vanuit leerlingenbegeleiding
 • Uitwisselen informatie: klaslijsten en leerlinggegevens worden bij begin schooljaar doorgestuurd.
 • Regelmatige update van kinderen die opgevolgd worden door trajectbegeleider.
 • Overleg over informatiemomenten:

*Info ‘op weg naar SO’ door CLB blijft behouden

*Infoavond voor ouders over studieaanbod via webinar of teams of… wordt bekeken

*Bij problemen met studiekeuze wordt CLB betrokken en kunnen ouders op gesprek gaan.

 • De samenwerkingsafspraken worden op de volgende momenten geëvalueerd: bij het begin van het schooljaar – of tussentijds bijsturen indien nodig
 • De samenwerkingsafspraken worden als volgt bijgestuurd: bij een overleg om de 2 weken – weergave van de afspraken worden in kort verslag opgenomen.

Het CLB werkt vraaggestuurd. Het vertrekt vanuit vastgestelde noden, vragen van de leerling, de ouders of de school. Je kunt rechtstreeks contact opnemen met het CLB om hulp te vragen. Het CLB werkt gratis en discreet.

Als wij aan het CLB vragen om een leerling te begeleiden, dan doet het CLB een begeleidingsvoorstel naar je kind. Het CLB zet de begeleiding enkel voort als jullie daarmee instemmen. Een minderjarige leerling kan zelf instemmen als hij voor zichzelf kan inschatten wat goed voor hem is (= bekwame leerling). Vanaf de leeftijd van 12 jaar vermoedt de regelgever dat een kind zelfstandig kan beslissen om in te stemmen met de CLB-begeleiding.

Wij als school hebben recht op begeleiding door het CLB. Het CLB begeleidt ons door:

 • bepaalde problemen of onregelmatigheden in het beleid van de school te signaleren;
 • ons op de hoogte te brengen van bepaalde behoeften van leerlingen;
 • ons versterking aan te bieden bij problemen van individuele leerlingen of een groep leerlingen.

Wij wisselen op contactmomenten enkel die gegevens uit die nodig zijn voor de begeleiding op school. Je geeft toestemming bij het doorgeven van informatie verzameld door het CLB. Het CLB legt voor elke leerling die het begeleidt één dossier aan. De CLB-medewerker houdt daarbij rekening met zijn beroepsgeheim en de bescherming van de privacy. Voor meer informatie over de inhoud van het CLB-dossier en over de procedure om toegang of een kopie te bekomen, kun je contact opnemen met het CLB waarmee wij samenwerken.

Het CLB maakt voor elke leerling een multidisciplinair dossier (= CLB-dossier) aan van zodra een leerling een eerste keer is ingeschreven in een school. Als je kind van een school komt die samenwerkt met een ander CLB, zal het CLB-dossier 10 werkdagen na de inschrijving bezorgd worden aan het nieuwe CLB. Jij hoeft daar zelf niets voor te doen. Bij een inschrijving voor een volgend schooljaar wordt het dossier pas na 1 september overgedragen.

Als je niet wil dat het dossier van je kind wordt overgedragen, moet je dat binnen een termijn van 10 werkdagen na de inschrijving schriftelijk laten weten aan je vorige CLB. Je kan het adres van dat CLB bekomen bij de hoofdzetel van het CLB of in één van de vestigingen.

Je kunt je echter niet verzetten tegen het overdragen van identificatiegegevens en gegevens in het kader van de verplichte begeleiding van leerlingen met leerplichtproblemen en gegevens in het kader van de systematische contacten. Ook tegen de overdracht van een GC-verslag of IAC-verslag kun je je niet verzetten. In principe worden GC-verslagen en IAC-verslagen bijgehouden in IRIS-CLB online.

Je kunt je ook niet verzetten tegen:

 • de begeleiding van spijbelgedrag
 • de systematische contactmomenten. Het onderzoek is verplicht. Het CLB doet daarvoor 5 keer in een onderwijsloopbaan een gratis aanbod. Er is aandacht voor zicht, gehoor, ontwikkeling en welbevinden. Dit kadert in het recht om als kind/jongere op scharniermomenten in het leven eenzelfde aanbod te krijgen. Als ouder of bekwame leerling kan je je niet verzetten tegen dit onderzoek. Je kan wel bezwaar maken tegen een bepaalde CLB-medewerker. Je kan dan vragen om het onderzoek door een andere arts van het CLB of door een arts buiten het CLB te laten uitvoeren. Dit kan door een aangetekende brief te sturen of dit bezwaar tegen afgifte van een ontvangstbewijs of via een beveiligde digitale zending te sturen naar de directeur van het CLB. Je moet dan wel binnen een termijn van 90 dagen het medisch onderzoek laten uitvoeren door een andere CLB-medewerker of door een arts buiten het CLB. In dat laatste geval moet je wel zelf de kosten betalen. Het verslag van het onderzoek moet je binnen de 15 dagen bezorgen aan de bevoegde CLB-arts van het CLB dat onze school begeleidt. Als je bij een volgend systematisch contactmoment opnieuw bezwaar hebt tegen een medewerker, of je wil opnieuw een arts buiten het CLB, dan moet je dat opnieuw laten weten.
 • de maatregelen die genomen moeten worden voor een beperkt aantal ziekten die een grote impact kunnen hebben op de omgeving van de persoon die ziek is. Ouders, leerlingen en scholen zijn verplicht om deze maatregelen en adviezen, omschreven in het draaiboek besmettelijke aandoeningen, te volgen. Het doel is de bescherming van de andere leerlingen, het personeel van de school en de ruimere maatschappij.
 • de hogervermelde signaalfunctie en de ondersteuning van het CLB aan de leraren op school bij problemen van individuele leerlingen of een groep leerlingen.

Het CLB biedt ook een aantal gratis vaccinaties aan. Een ouder en/of een bekwame leerling kan op elk vaccinatiemoment een vaccinatie weigeren. Een eenmalige weigering voor alle vaccinaties in de hele onderwijsloopbaan kun je niet doen.

1.1.1       Leersteuncentrum (LSC)

Het leersteuncentrum biedt leersteun aan de school op basis van de ondersteuningsbehoeften van leerlingen, leraren en het schoolteam met een maximaal effect op de klasvloer. Leersteun is ondersteuning die de maximale ontplooiing, leerwinst, welbevinden, zelfredzaamheid en volwaardige participatie van jouw kind bevordert en die de competenties van leraren versterkt in het begeleiden van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Leersteun zet in op het creëren van een inclusieve klaspraktijk en inclusieve schoolcultuur.

Onze school is aangesloten bij het leersteuncentrum WAN-team.  Dit leersteuncentrum biedt leersteun aan voor type basisaanbod, type 2, type 3, type 9. Voor de kleine types 4,5,6 en 7 werkt dit leersteuncentrum structureel samen met andere specifieke leersteuncentra .

De school kan leersteun aanvragen voor alle leerlingen die beschikken over een GC-verslag of IAC-verslag*. Zo’n verslag wordt opgemaakt door het CLB in overleg met de school en ouders.

De leerondersteuner komt naar de school. Hij kan je kind, de lera(a)r(en) en/of het hele schoolteam ondersteunen. Het leersteuncentrum geeft het leersteuntraject van je kind vorm in overleg met de school, jou als ouder en waar mogelijk je kind zelf. Het CLB kan hierbij betrokken worden als dat nodig zou zijn.

Voor algemene vragen over leerondersteuning kun je terecht bij het informatiepunt van het leersteuncentrum. Wanneer je klachten zou hebben over de leersteun, dan kun je een klacht indienen bij het leersteuncentrum. Als de klacht onvoldoende gehoord of behandeld zou worden door het leersteuncentrum, dan is er bemiddeling mogelijk door het CLB.

1.1.2       Buitengewone basisschool

Heeft je kind een IAC-verslag*? Dan kan je kind maximaal halftijds de lessen of activiteiten bijwonen in een school voor buitengewoon onderwijs. Deze mogelijkheid is een gunst, geen recht. Dit betekent concreet dat beide scholen hiermee akkoord moeten gaan. We maken daarover afspraken in overleg met jou als ouder, waar mogelijk je kind en het CLB. Op de momenten dat je kind les volgt in het buitengewoon onderwijs, heeft het geen recht op leersteun vanuit het leersteuncentrum. De school voor buitengewoon onderwijs staat dan in voor de ondersteuning.

Onderwijs aan huis en synchroon internetonderwijs

1.1           Onderwijs aan huis en synchroon internetonderwijs

Als je kind wegens chronische of langdurige ziekte of ongeval tijdelijk niet naar school kan komen, dan heeft je kind onder bepaalde voorwaarden recht op tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs of een combinatie van beiden.

Voor tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH) moet je schriftelijk of via mail een aanvraag indienen bij de directeur en een medisch attest toevoegen.

1.1.1       Bij langdurige ziekte of ongeval (niet-chronische ziekte)

 • TOAH kan bij een niet-chronische ziekte pas worden georganiseerd na een afwezigheid van 21 opeenvolgende kalenderdagen (vakantieperiodes meegerekend).
 • Je dient een aanvraag in bij de directeur. De aanvraag is vergezeld van een medisch attest waaruit blijkt dat je kind de school niet of minder dan halftijds kan bezoeken en dat je kind onderwijs mag krijgen.
 • Je kind heeft recht op 4 lestijden TOAH per week. We beslissen in overleg met jou over het tijdstip en de eventuele spreiding van die lestijden.
 • Je kind blijft recht hebben op TOAH als het na een ononderbroken afwezigheid van 21 kalenderdagen door ziekte of ongeval wekelijks minder dan 5 halve schooldagen aanwezig kan zijn op school. TOAH en onderwijs op school kan dan gecombineerd worden.
 • Als de ziekteperiode wordt verlengd of als je kind binnen de 3 maanden hervalt, kan TOAH verlengd worden. De wachttijd van 21 opeenvolgende kalenderdagen hoeft niet meer doorlopen te worden. Je hoeft dan ook niet opnieuw een aanvraag in te dienen. Om de nieuwe afwezigheid te wettigen, is er wel een nieuw medisch attest nodig.

1.1.2       Bij chronische ziekte

 • Een chronische ziekte is een ziekte waarbij een continue of repetitieve behandeling van minstens 6 maanden noodzakelijk is (bijvoorbeeld nierpatiëntjes, astmapatiëntjes, …).
 • Je dient een aanvraag in bij de directeur. De aanvraag is vergezeld van een medisch attest van een arts-specialist dat het chronische ziektebeeld bevestigt en waaruit blijkt dat je kind onderwijs mag krijgen.
 • Je kind heeft recht op 4 lestijden TOAH na elke opgebouwde afwezigheid van 9 halve schooldagen. Die uren kunnen gedeeltelijk op school georganiseerd worden. We moeten daar dan samen akkoord mee gaan. TOAH vindt dan plaats buiten de normale schooluren, maar kan niet tijdens de middagpauze worden georganiseerd.
 • De aanvraag en de medische vaststelling van de chronische ziekte blijft geldig voor de hele loopbaan van je kind op onze school. Je hoeft dat dus maar één keer aan onze school te bezorgen.

Je kind moet op 10 kilometer of minder van de school verblijven. Als je kind op een grotere afstand van de school verblijft, dan zijn we niet verplicht om TOAH te organiseren.

Als je kind aan bovenstaande voorwaarden voldoet, informeren we jou over de mogelijkheid van TOAH. Zodra de voorwaarden voor het verstrekken van TOAH vervuld zijn, kunnen we ermee van start gaan. We gaan dan op zoek naar een leraar om 4 lestijden per week onderwijs aan huis te geven. We maken afspraken met de TOAH-leraar om de lessen af te stemmen op de leerlingengroep van je kind. TOAH is gratis voor jou.

Wij kunnen in overleg met jou ook contact opnemen met de vzw Bednet (www.bednet.be). Dat biedt de mogelijkheid om gratis van thuis uit via een internetverbinding live deel te nemen aan de lessen. We maken dan samen met jou concrete afspraken over opvolging en evaluatie. Synchroon internetonderwijs kan gecombineerd worden met tijdelijk onderwijs aan huis.

Met vragen daarover kun je steeds terecht bij de directeur en zorgcoördinator.

Revalidatie/logopedie tijdens de lestijden

1.1           Revalidatie/logopedie tijdens de lestijden

Er zijn twee situaties waardoor een kind afwezig kan zijn door revalidatie tijdens de lestijden:

 • revalidatie na ziekte of ongeval (normaal max. 150 minuten per week, verplaatsingen inbegrepen);
 • revalidatie voor kinderen met een specifieke onderwijsgerelateerde behoefte waarvoor een handelingsgericht advies is gegeven (normaal max. 150 minuten per week, verplaatsingen inbegrepen).

Je moet toestemming vragen aan de directeur om je kind revalidatie tijdens de lestijden te laten volgen.

Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie na ziekte of ongeval toe te staan, moeten wij over een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat:

 • een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lestijden moet plaatsvinden;
 • een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, het aantal keer en de duur van de revalidatie blijkt;
 • een toestemming van de directeur voor een periode die de duur van de behandeling, vermeld in het medisch attest, niet kan overschrijden.

Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie toe te staan voor de leerling met een specifieke onderwijsgerelateerde behoefte waarvoor een handelingsgericht advies is gegeven, moeten wij over een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat:

 • een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lestijden moet plaatsvinden;
 • een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad en ouders. Dat advies moet motiveren waarom de problematiek van de leerling van die aard is dat het wettelijk voorziene zorgbeleid van een school daarop geen antwoord kan geven en dat de revalidatietussenkomsten niet beschouwd kunnen worden als schoolgebonden aanbod. Indien er op het moment van de aanvraag tot afwezigheid nog geen handelingsgericht advies werd gegeven voor de leerling, kunnen het handelingsgericht advies en dat advies van het CLB gelijktijdig afgeleverd worden;
 • een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker over de manier waarop de revalidatie het onderwijs voor de leerling in kwestie zal aanvullen en de manier waarop de informatie-uitwisseling zal verlopen. De revalidatieverstrekker bezorgt op het einde van elk schooljaar een evaluatieverslag aan de directie van de school en van het CLB, met inachtneming van de privacywetgeving waaraan hij onderworpen is;
 • een toestemming van de directeur, die jaarlijks vernieuwd en gemotiveerd moet worden, rekening houdend met het evaluatieverslag van de revalidatieverstrekker.

De directeur neemt, op basis van de verzamelde documenten, de uiteindelijke beslissing of de revalidatie tijdens de lestijden kan plaatsvinden of niet. Wij delen die beslissing aan jou mee.

De verzekering van de leerlingen die tijdens de lestijden revalidatie krijgen, valt tijdens de periode van de therapie en de verplaatsingen niet ten laste van de schoolverzekering. De begeleiding van de leerling tijdens de verplaatsingen vallen niet ten laste van de school.

Stappenplan bij ziekte of ongeval

1.1           Stappenplan bij ziekte of ongeval

Info

Als je kind ziek wordt of zich onwel voelt op school, zullen we jou of een andere opgegeven contactpersoon verwittigen en vragen we, indien nodig, om je kind op te halen.

Eerste hulp

 • Door een medewerker van de school
 • De directeur en/of administratief medewerker wordt steeds verwittigd; bij ernstige ongevallen worden de ouders ook onmiddellijk verwittigd.

Ziekenhuis

 • Indien een overbrenging naar het ziekenhuis noodzakelijk is, dan doen we dit steeds na contact te hebben gehad met ouders, of met de huisarts of CLB-arts als we de ouders niet kunnen bereiken.
 • Bij het vervoer naar het ziekenhuis zal steeds een volwassene het slachtoffer op de achterbank vergezellen.
 • Bij hoogdringendheid worden de hulpdiensten verwittigd.

Dokter:

We gaan, na overleg met de ouders, bij de huisarts van het kind als deze op grondgebied Laarne-Kalken woont. Bij dringende gevallen of indien de eigen huisarts niet bereikt kan worden, beslissen ouders of contact genomen wordt met de huisarts van wacht of met de groepspraktijk van dokter De Smet.

Verzekeringspapieren

 • Contactpersoon: directeur of administratief medewerker
 • Procedure:
  1. U ontvangt de nodige documenten en documentje met een woordje uitleg.
  2. Als alle documenten ingevuld zijn (zeker ook blz 4) geeft u ze, samen met de onkostenbewijzen, af aan de administratief medewerker of directeur.
Medicatiegebruik & medische handelingen

1.1           Medicatiegebruik en andere medische handelingen

1.1.1       Gebruik van medicatie op school

 • Je kind wordt ziek op school

 

Wij stellen geen medische handelingen en stellen in geen geval medicatie ter beschikking, ook geen pijnstillers.

Bij meerdaagse uitstappen beschikken wij over een zeer beperkte voorraad van medicijnen die vrij verkrijgbaar zijn. Enkel als je vooraf toestemming hebt gegeven en wanneer de omstandigheden dat vereisen, zullen we je kind één van die medicijnen in zeer beperkte mate aanbieden. Op een lijstje geef je aan welke medicijnen we je kind wel en niet mogen geven. Daarbij wordt rekening gehouden met onder meer eventuele allergische reacties. Elk gebruik van een medicijn noteren we in een register.

 • Je kind moet medicatie nemen tijdens de schooluren

Het kan gebeuren dat je kind tijdens de schooluren medicatie moet nemen. Je kan ons dan vragen om er op toe te zien dat dit stipt gebeurt. Dat gebeurt via een formulier dat jij en de behandelende arts van je kind vooraf invullen en ondertekenen. Wij zullen instaan voor de bewaring van de voorgeschreven medicatie en erop toezien dat je kind de medicatie stipt neemt. Dat noteren we telkens in een register. Het aanvraagformulier kun je verkrijgen bij op het secretariaat en is ook te downloaden van de schoolwebsite .

Bij elke wijziging in dosering of toedieningswijze van medicatie dient een nieuwe vraag aan de school via een schriftelijk attest van de dokter te worden bevestigd.

1.1.2       Andere medische handelingen

Wij stellen geen (andere) medische handelingen. We kunnen dan ook niet ingaan op vragen naar medische bijstand voor andere gevallen dan medicatie. Samen met jou zoeken we naar een samenwerking met verpleegkundigen, zoals de diensten van het Wit-Gele Kruis.

Privacy

1.1           Privacy

1.1.1       Hoe en welke informatie houden we over je kind bij?

Op onze school gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. We verzamelen doorheen de schoolloopbaan van je kind heel wat gegevens, zoals bij de inschrijving. We vragen alleen gegevens van je kind op als dat nodig is voor de leerlingenadministratie en –begeleiding. De gegevens die nodig zijn voor de begeleiding van je kind verzamelen we voor ons beleid op leerlingenbegeleiding.

Voor alle verwerkingen van die zogenaamde persoonsgegevens is het schoolbestuur verantwoordelijk.

De gegevens van je kind verwerken we daarbij met Wisad. We maken met de softwareleveranciers afspraken over het gebruik van die gegevens. De leveranciers mogen de gegevens niet gebruiken voor eigen commerciële doeleinden.

De gegevens van je kind worden digitaal bewaard en beveiligd opgeslagen. We zien er op toe dat niet iedereen zomaar toegang heeft tot die gegevens. De toegang is beperkt tot de personen die betrokken zijn bij de begeleiding van je kind (zoals de klassenraad, het CLB en het leersteuncentrum).

Om goed te kunnen optreden bij risicosituaties, kunnen we uitzonderlijk ook gegevens over de gezondheidstoestand van je kind verwerken, maar dat gebeurt enkel met je schriftelijke toestemming. Je kunt je toestemming altijd intrekken.

Wij bewaren de gegevens van je kind maximaal 1 jaar nadat je kind de school verlaten heeft. Voor sommige gegevens is er een wettelijke bewaartermijn vastgesteld die langer kan zijn.

In onze privacyverklaring vind je deze informatie nog eens op een rijtje. Je vindt de privacyverklaring terug via de schoolwebsite. Als je vragen hebt over de privacy van je kind of bezwaar hebt tegen bepaalde verwerkingen, kun je contact opnemen met privacy@ksrs.be.

1.1.2       Welke info geven we door bij verandering van school?

* Let op: wanneer we spreken over een GC-verslag of IAC-verslag bedoelen we hiermee ook het gemotiveerd verslag of het verslag opgemaakt voor 1 september 2023.

Wanneer je kind van school verandert, zullen wij een aantal gegevens over de onderwijsloopbaan van je kind doorgeven aan de nieuwe school. Het gaat om de essentiële gegevens die de studieresultaten en studievoortgang van je kind bevorderen, monitoren, evalueren en attesteren. We doen die overdracht enkel in het belang van je kind.

Als ouder kun je die gegevens – op jouw verzoek – inzien. Je kunt je tegen de overdracht van de gegevens verzetten, voor zover de regelgeving de overdracht niet verplicht stelt. Als je niet wil dat we bepaalde gegevens doorgeven, moet je ons dat schriftelijk binnen de 10 kalenderdagen na de inschrijving van je kind in de andere school laten weten. We zijn verplicht om aan de nieuwe school te melden als je kind een GC-verslag of een IAC-verslag heeft. De nieuwe school kan dit GC-verslag of IAC-verslag raadplegen via IRIS-CLB online. In geval van een IAC-verslag geven we daarvan ook een kopie aan de nieuwe school.

Gegevens die gaan over de schending van leefregels door je kind zijn nooit tussen scholen overdraagbaar.

1.1.3       Maken en publiceren van beeld- of geluidsopnames

We publiceren geregeld beeld- of geluidsopnames van leerlingen  bv. op onze website, in de schoolinfo, in de schoolfolder, op facebookpagina van de school, …

Met die opnames willen we geïnteresseerden op school en daarbuiten op een leuke manier informeren over onze activiteiten. De personen die de opnames maken, doen dat steeds met respect voor wie op die beelden staat. We letten erop dat de opnames niet aanstootgevend zijn.

Bij het begin van de schoolloopbaan van je kind vragen we jou om toestemming voor het maken en publiceren van die beeld- of geluidsopnames. Jouw toestemming die we via ons toestemmings-formulier (zie ook digitale formulier op je schoolwebsite) vragen, blijft in principe voor de hele schoolloopbaan van je kind gelden. Enkel indien we de beeld – of geluidsopnames voor een ander doel gebruiken dan we eerder aan jou hebben gevraagd, vragen we opnieuw je toestemming. Je kunt je toestemming altijd intrekken. Je kunt daarvoor contact opnemen met de directeur.

We wijzen erop dat die privacyregels ook voor jou en je kind gelden. Volgens de privacyregelgeving mag je beeld- of geluidsopnames waarop medeleerlingen, personeelsleden van de school of andere personen herkenbaar zijn, niet publiceren of doorsturen tenzij je de uitdrukkelijke toestemming hebt van alle betrokkenen.

Op school mogen enkel personeelsleden of personen die daarvoor een opdracht hebben gekregen, bv. de schoolfotograaf, beeld- of geluidsopnames maken.

1.1.4       Inzage in, toelichting bij en kopie van bepaalde informatie

Je kunt als ouder ook zelf gegevens opvragen die we over je kind bewaren. Je kunt inzage krijgen in en uitleg bij die gegevens. Je kunt foutieve, onvolledige of verouderde gegevens laten verbeteren of verwijderen. Ook kun je een (digitale) kopie vragen. Dat kan door schriftelijk contact op te nemen met de directeur. We kunnen geen gegevens doorgeven over anderen, zoals medeleerlingen.

 

 

Je kind heeft recht op privacy

Wat verwachten we van jou als ouder?

Engagementsverklaring

1.1           Engagementsverklaring tussen jou en onze school

Als ouder heb je hoge verwachtingen voor de opleiding en opvoeding van je kind. Onze school zet zich elke dag in om dat engagement waar te maken, maar in ruil verwachten we wel je volle steun. Met deze engagementverklaring maken we wederzijdse afspraken. Zo weten we goed wat we van elkaar mogen verwachten. De afspraken gelden voor de hele periode dat je kind bij ons is ingeschreven.

oudercontacten

Als ouder ben je eerste opvoedingsverantwoordelijke van je kind. Wij zijn partner in de opvoeding van je kind. Het is goed dat je zicht hebt op de werking van onze school.

Daarvoor plannen we bij het begin van elk schooljaar een ouderavond in de klas van je kind. Je kan er kennis maken met de leraar van je kind en met de manier van werken.

We organiseren regelmatig individuele oudercontacten. Bij het begin van elk schooljaar laten we je weten op welke data die plaatsvinden (zie onze schoolkalender). Wie niet op het oudercontact aanwezig kan zijn, kan een gesprek aanvragen op een ander moment.

 • september: infoavonden voor alle ouders van kleuters en leerlingen
 • eind oktober of begin november: individueel oudercontact voor alle peuters, kleuters en leerlingen
 • februari: individuele oudercontacten voor alle leerlingen van de lagere afdeling, ook studiekeuze voor de leerlingen van het 6e leerjaar
 • maart: individuele oudercontacten voor alle kleuters
 • juni: individuele oudercontacten enkel op aanvraag van ofwel de ouders ofwel de school

 

Als je je zorgen maakt over je kind of vragen hebt over de aanpak, dan kun je op elk moment zelf een gesprek aanvragen met  de klasleerkracht, de zorgcoördinator en ook de directeur.

We verwachten dat je je als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken rond de opvoeding van je kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact. Wij engageren ons om met je in gesprek te gaan over je zorgen en vragen over de evolutie van je kind.

 

 

Aanwezig zijn op school en op tijd komen

We vinden de aanwezigheid van je kind op school heel belangrijk. We verwachten dat je kind regelmatig en op tijd naar school komt. De aanwezigheid van je kind op school draagt bij tot een succesvolle schoolloopbaan van je kind.

We verwittigen jou als de afwezigheid van je kind niet gewettigd is. Indien nodig nemen we begeleidende maatregelen. De aanwezigheid van je kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de kleuter- en/of schooltoeslag (www.groeipakket.be), voor de toelating tot het lager onderwijs en voor het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs.

We moeten de afwezigheden van je kind doorgeven aan de overheid.

We vragen om je kind op tijd naar school te brengen en dat zowel in het kleuteronderwijs als in het lager onderwijs.

 

Opvang op school voormiddag namiddag Opvang op school
maandag vanaf 08.00u. 8.30u. – 12.10u. 13.30u. – 15.10u. tot 15.30 u.
dinsdag vanaf 08.00u. 8.30u. – 12.10u. 13.30u. – 15.10u. tot 15.30 u.
woensdag vanaf 08.00u. 8.30u. – 12.10u. tot 12.30 u.
donderdag vanaf 08.00u. 8.30u. – 12.10u. 13.30u. – 15.10u. tot 15.30 u.
vrijdag vanaf 08.00u. 8.30u. – 12.10u. 13.30u. – 15.10u. tot 15.30 u.

Als je je kind op het einde van de schooldag (om 15.30u. of op woensdag om 12.30u.) nog niet hebt opgehaald en ons niet hebt verwittigd over de reden van het laattijdig ophalen, dan gaat je kind naar de betalende naschoolse opvang.

Avondstudie is er op maandag – dinsdag – donderdag van 15.30u. tot 16.30u. voor leerlingen van het derde tot zesde leerjaar.

Na de avondstudie is er nog opvang van 16.30u. tot 16.45u.

Kinderen van de lagere school die te laat toekomen, melden zich aan bij de directeur. We verwachten dat je ons voor 08.45 uur verwittigt bij afwezigheid van je kind.

Alle afwezigheden die niet van rechtswege of door de school zijn gewettigd, zijn te beschouwen als problematische afwezigheden. De school zal je onmiddellijk contacteren bij elke problematische afwezigheid van je kind.

Vanaf vijf halve dagen problematische afwezigheden contacteert de school het CLB. Samen werken ze rond de begeleiding van je kind. Je wordt in dat geval uitgenodigd voor een gesprek.

Het CLB waarmee we samenwerken, staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden. Die begeleiding is verplicht. Als je niet ingaat op die begeleiding, melden we dat aan de overheid.

Je kunt steeds bij ons terecht in geval van problemen. We zullen samen naar de meest geschikte aanpak zoeken.

Individuele leerlingenbegeleiding

Onze school voert een beleid op leerlingenbegeleiding. Dat houdt onder meer in dat we gericht de evolutie van je kind volgen. Dat doen we door te werken met een leerlingendossier. Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen hebben voortdurend nood aan individuele zorg.

Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, meld je dat aan de directeur. We gaan dan samen met jou na welke aanpassingen nodig en haalbaar zijn. We kunnen ook zelf aanpassingen voorstellen op basis van de vaststellingen in de loop van het schooljaar. Ook dan gaan we steeds eerst in overleg met jou. Welke maatregelen aan de orde zijn, hangt af van wat je kind nodig heeft en wat wij als school kunnen organiseren. We zijn verplicht om redelijke aanpassingen te voorzien als je kind daar nood aan heeft. Je kunt dit als ouder niet weigeren. We gaan wel met jou in overleg bekijken hoe we dit organiseren. Daarbij zullen we aangeven wat je van ons kunt verwachten en wat wij van jou verwachten. Weliswaar verwachten we dat je ingaat op onze vraag tot overleg en dat je de afspraken die we samen maken ook opvolgt en naleeft.

Onderwijstaal Nederlands

Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands en niet alle kinderen starten hun schoolloopbaan met dezelfde taalvaardigheid Nederlands.

Onze school voert een talenbeleid. Wij engageren ons ertoe kinderen te ondersteunen bij het leren van en het leren in het Nederlands. Van jou verwachten we dat je positief staat tegenover de onderwijstaal en tegenover de initiatieven die we als school nemen om de taalontwikkeling van onze leerlingen te ondersteunen (bv. taalintegratietraject voor kinderen die de onderwijstaal onvoldoende beheersen). We vragen ook om kinderen in de vrije tijd te stimuleren bij het leren van het Nederlands. Vraag ons gerust naar informatie over plaatselijke initiatieven die je engagement daarbij kunnen helpen ondersteunen.

Ouderlijk gezag

1.1           Ouderlijk gezag

1.1.1       Neutrale en open houding tegenover beide ouders

We bieden al onze leerlingen een luisterend oor. Aan kinderen van wie de ouders scheiden, wil de school extra zorg en aandacht geven.

De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Wij willen ook in geen geval partij trekken voor één van beide ouders. Wij hopen dat ouders de echtscheidingszaak buiten de school houden. Beide ouders, samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen. Zolang er geen uitspraak van de rechter is, houdt de school zich aan de afspraken gemaakt bij de inschrijving. Is er wel een vonnis of arrest, dan vragen we een kopie te bezorgen aan de school.  De school bewaart dit en volgt de afspraken zoals opgelegd door de rechter.

1.1.2       Afspraken rond informatiedoorstroom

We maken afspraken met ouders die niet meer samenleven, over de wijze van communicatie en informatiedoorstroming.

Afspraken in verband met de agenda, brieven, rapport:

 • Op vraag van de ouders kunnen we de documenten digitaal bezorgen

 

Afspraken in verband met oudercontact.

 • Wij geven de voorkeur aan gezamenlijk oudercontact per leerling. Als dit door moeilijke omstandigheden niet kan, staan we een apart oudercontact toe, met elke ouder apart.

1.1.3       Co-schoolschap is niet mogelijk

Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het leren te garanderen, kan je kind tijdens het schooljaar niet op twee plaatsen schoollopen. Wij moeten de inschrijving van een leerling weigeren als ouders hun kind tijdens het schooljaar afwisselend in verschillende scholen in- en uitschrijven.

Schoolkosten

1.1           Schoolkosten

1.1.1       Overzicht kosten – bijdragelijst

In de bijdragelijst vind je een overzicht van de schoolkosten. Op die lijst staan zowel verplichte als niet-verplichte uitgaven.

Verplichte activiteiten zijn uitgaven die je moet maken. Niet-verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je niet moet aankopen: maak je er gebruik van, dan moet je er wel voor betalen.

In de bijdragelijst staan voor sommige kosten vaste prijzen. Van die prijs zullen we niet afwijken behoudens de prijswijzigingen van leveranciers of dienstverleners. Bij zo’n wijziging zullen we je hiervan vooraf op de hoogte brengen. Voor andere kosten staan enkel richtprijzen vermeld. Dat laatste betekent dat het bedrag dat je moet betalen in de buurt van de richtprijs zal liggen: het kan iets meer zijn, maar ook iets minder.

De bijdragelijst werd besproken op de schoolraad.

 • Verplichte activiteiten en materiaal

Voor overzicht van de prijzen per verplichte activiteit en materiaal: zie bijlage schoolreglement.

We houden rekening met het maximum van € 55 voor het kleuteronderwijs en € 105 voor het lager onderwijs.

 • Niet-verplicht aanbod

De prijzen van het middagtoezicht, maaltijden, drankjes, tijdschriften, … zijn opgenomen in de bijlage van het schoolreglement.

 • Meerdaagse uitstappen

De prijzen voor de meerdaagse schooluitstappen  zijn in de bijlage van het schoolreglement terug te vinden. We houden rekening met het maximum van € 520 per kind voor de volledige duur van het lager onderwijs.

1.1.2       Wijze van betaling

Je krijgt 10 maal per schooljaar (op het einde van de maand) een rekening (elektronisch). We verwachten dat die rekening op tijd en volledig wordt betaald. Dat betekent binnen de 30 dagen na verzending. We verwachten dat de rekening betaald wordt via overschrijving.

Voor extra-muros activiteiten zoals zeeklassen, boerderijklassen, en stadsklassen voorziet de school in een gespreide betaling van minimum 3 schoolrekeningen per schooljaar voorzien. Ouders kunnen er ook voor kiezen om de schoolrekening in één keer te betalen.

Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige rekening te betalen. We kunnen dus niet ingaan op een vraag om de schoolrekening te splitsen. Als ouders het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, bezorgen we jullie beiden een identieke schoolrekening. Zolang die rekening niet volledig betaald is, blijven beide ouders elk het volledige restbedrag verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben.

1.1.3       Bij wie kun je terecht als je betalingsmoeilijkheden hebt?

Indien je problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kun je contact opnemen met directeur. We maken dan afspraken over een aangepaste betalingswijze. We verzekeren een discrete behandeling van je vraag.

Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zetten we verdere stappen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplossing. Indien dat niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen van een dwingende herinneringsbrief (aangetekende ingebrekestelling). Vanaf dat moment kunnen we maximaal de wettelijke intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag.

1.1.4       Recupereren van kosten?

Wanneer je laattijdig hebt afgezegd voor een schoolactiviteit of als je kind op dat moment afwezig is, zullen we het deel van de kosten terugbetalen dat nog te recupereren is. Kosten die we al gemaakt hadden, kunnen we opnemen in de schoolrekening.

Als de activiteit geannuleerd wordt, zullen we de kosten terugbetalen die nog te recupereren zijn.

Participatie

1.1           Participatie

1.1.1       Schoolraad

De schoolraad is een formeel participatieorgaan. Ze bestaat uit vertegenwoordigers van:

 • ouders;
 • personeel;
 • de lokale gemeenschap.

De schoolraad telt een gelijk aantal vertegenwoordigers per geleding.

De schoolraad overlegt met het schoolbestuur. Ze kan het schoolbestuur ook schriftelijk adviseren. De schoolraad houdt je op de hoogte van haar standpunten en activiteiten en zal je in sommige gevallen ook consulteren.

De schoolraad wordt om de 4 jaar opnieuw samengesteld.

De leden van de ouder- en personeelsgeleding worden door middel van rechtstreekse verkiezingen aangeduid. De leden van de lokale gemeenschap worden vervolgens gekozen door de twee voornoemde geledingen.

1.1.2       Ouderraad

Ouders kunnen vertegenwoordigd worden in de ouderraad. Scholen moeten een ouderraad oprichten wanneer ten minste 10 procent van de ouders (minstens 3 ouders) erom vraagt.

De ouderraad kan op vraag van de schoolraad schriftelijk advies uitbrengen, maar ook uit eigen beweging het schoolbestuur adviseren. De ouderraad houdt je op de hoogte van haar standpunten en activiteiten.

De ouderraad wordt om de 4 jaar opnieuw samengesteld.

In onze school is er geen ouderraad wel een oudercomité

In onze school wordt het oudercomité samengesteld vanuit ouders die zich vrijwillig engageren voor de school. Elke ouder die het wenst, kan lid worden van het oudercomité.

 

Gebruik van (sociale) media

1.1           Gebruik van (sociale) media

Wij respecteren de privacy van onze leerlingen, ouders en personeelsleden op (sociale) media.

Neem je deel aan (sociale) media van de school, dan verwachten we dat je ieders privacy respecteert. Ook verwachten we dat je je houdt aan de gedragsregels die wij samen met de participatieorganen op school hebben opgesteld.

Afspraken over communicatie

Afspraken over communicatie

Binnen de school gelden er afspraken over de communicatie tussen het schoolteam, de ouders (en leerlingen).

De afspraken rond communicatie zijn afgestemd op het afsprakenkader deconnectie dat een bijlage is van het arbeidsreglement.

 

Alle digitale communicatie gebeurt door het schoolteam via het schoolmailadres.

Bij de start van het schooljaar deelt elke leerkracht het mailadres mee en dit wordt ook in de schoolagenda opgenomen.

 

Via mail word je op de hoogte gehouden van alle belangrijke informatie. Deze wordt gebundeld in een maandelijkse schoolinfo.

 

Bij het versturen van een mail naar verschillende geadresseerden, plaatsen we deze in BCC.

 

Voor schriftelijke communicatie naar ouders maken we enkel gebruik van e-mail.

 

Voor afstandsonderwijs (bij ziekte en in samenspraak met de klasleerkracht) en ‘uitzonderlijke’ digitale oudercontacten maken we gebruik van onze 365-omgeving (Teams).

 

 

 

Op de schoolwebsite (www.sintdenijs.be) is er velerlei schoolinfo te raadplegen.

 

Foto’s van activiteiten zijn zowel op de schoolwebsite als ook op de facebook-pagina van de school terug te vinden. Wij vragen hiervoor bij de start van het schooljaar toestemming aan de ouders.

 

Dit zijn de enige digitale tools die ter beschikking gesteld worden in de onderwijsinstelling en die gebruikt worden voor werkgerelateerde communicatie.

Andere digitale kanalen (inclusief private digitale tools zoals sociale media…) zijn geen officiële communicatiekanalen. Er kan van het personeelslid en de directie dus niet verwacht worden dat er via deze kanalen gecommuniceerd wordt.

 

Dringende berichten worden via persoonlijk contact of telefoon gedaan, bij voorkeur tijdens de werkuren.

Timing van het versturen, lezen en beantwoorden van berichten

De personeelsleden en de directie zijn digitaal bereikbaar tijdens de schooldagen van 08.00 uur tot 18.00 uur.

Tijdens de schooldagen bekijken de personeelsleden minstens één keer per dag hun mailbox en volgen ze de mails op.

Er kan van hen dus niet verwacht worden een bericht te lezen/beantwoorden buiten deze uren, tijdens de rustperiodes, vakanties, inactiviteitsdagen of periodes van opschorting van de arbeidsovereenkomst. Dit geldt in beide richtingen, zowel voor de zender als ontvanger.

 

Vanuit de school waken we erover om na 20.00 uur geen berichten meer te versturen naar ouders, met uitzondering van de directeur vanuit hoogdringendheid.

 

Gebruik van sociale media

Sociale media (of shadow IT), hoewel ze niet behoren tot de officiële communicatiekanalen van de school, zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij en dus ook bij iedereen die betrokken is bij onderwijs.

Online delen en uitwisselen van info mag zolang het niet om vertrouwelijke of persoonlijke zaken gaat, anderen niet schaadt en er geen inbreuk wordt gemaakt op de privacy van personen.

Wij staan niet toe dat foto’s, film- of geluidsopnamen gemaakt worden tijdens de les of andere schoolse situaties en dat die online gezet of verspreid worden, tenzij toestemming is verleend door de directie en de betrokkenen.

 

De  regels van netiquette dienen door alle betrokkenen te worden gerespecteerd.

Indien deze overschreden worden, dient dit te worden gemeld aan de directeur zodat er passende maatregelen kunnen genomen worden.

 

Communicatie en bereikbaarheid bij ziekte, leerkrachten die deeltijds werken,

overmacht en tijdens noodsituaties, tijdens vakantieperiodes

Bij ziekte

Het personeelslid zal bij geplande afwezigheid een automatisch antwoord  instellen waarin zijn/haar afwezigheid wordt bevestigd.

 

Bij deeltijds werken

Bij niet-werkdagen voor personeelsleden met een deeltijdse opdracht verwachten we dat de professionele digitale communicatie en info gelezen en/of beantwoord wordt uiterlijk  voor de start van de eerstvolgende werkdag.

 

Bij overmacht en tijdens noodsituaties

In geval van overmacht of bij noodsituaties nemen personeelsleden / de directie telefonisch of persoonlijk contact op.

 

Om de communicatie snel te laten verlopen, zal per klas een whatsapp groep door de school worden aangemaakt. Bij de start van het schooljaar wordt hiervoor toestemming gevraagd. Hierbij zal enkel communicatie door de school mogelijk zijn.

 

Tijdens vakantieperiodes

De school deelt aan ouders mee wanneer de school geopend is tijdens de zomervakantie. In deze periode kan de directeur en het secretariaat gecontacteerd worden.

Vakantieperiodes zijn digitaal luwe periodes: om de rust van personeelsleden tijdens de vakantieperiode te garanderen veronderstellen we dat professionele digitale berichten in die periodes tot een minimum worden beperkt.

Tijdens vakantieperiodes wordt een automatisch antwoord ingesteld voor alle personeelsleden.

 

Op het einde van een zomervakantieperiode wordt digitaal informatie verzonden over het ontmoetingsmoment eind augustus, de eerste schooldag en de infoavond begin september.

 

 

 • Meedelen van opdrachten/taken/toetsen en mee te brengen schoolmateriaal meedeelt (bv. mondeling of via (digitale) agenda) en de tijdspanne tussen de mededeling en de opvolging ervan

 

Bij uitstappen, schoolse activiteiten of een buitenschools aanbod trachten we de informatie zoveel mogelijk digitaal door te sturen.

Indien er verwacht wordt dat ouders zich inschrijven voor een activiteit of dat er toestemming gegeven wordt voor deelname aan een activiteit, dan bezorgen we dit op papier.

In de kleuterschool

We gebruiken een heen-en-weermapje waarin de klasleerkracht en ouders dagelijks iets kunnen noteren.

Themabriefjes sturen we digitaal door vóór de start van een nieuw thema of we geven dit mee via het mapje.

Mee te brengen materialen trachten we één week voor de activiteit door te geven, digitaal of via het mapje.

We verwachten van ouders dat er dagelijks in het mapje gekeken wordt.

In de lagere school

Vanaf het eerste leerjaar beschikt elke leerling over een agenda waarin taken en lessen genoteerd worden.

Mee te brengen materialen worden tijdig in de agenda genoteerd. Het kan ook zijn dat de klasleerkracht een briefje opmaakt en dit digitaal verzendt of dat het bij de agenda wordt meegegeven.

We trachten mee te brengen materialen één week op voorhand door te geven.

We verwachten van ouders dat de schoolagenda dagelijks ondertekend wordt.

Wat verwachten we van je kind?

Leerplicht en afwezigheden

1.1           Leerplicht en afwezigheden

Het is belangrijk dat kleuters (leerplichtig of niet) regelmatig naar school komen. Het is in het belang van je kind om het elke dag naar school te sturen. Kinderen die lessen en activiteiten missen, lopen meer risico op achterstand. Zij worden ook minder goed opgenomen in de leerlingengroep.

De afwezigheidsgegevens van je kind worden doorgeven aan de overheid. Kleuters die onvoldoende dagen naar school komen, kunnen hun kleuter- en/of schooltoeslag verliezen en ook de toegang tot het lager onderwijs is afhankelijk van het aantal dagen dat je kind effectief kleuteronderwijs volgde.

We verwachten dan ook dat je de afwezigheid van je kind onmiddellijk aan ons meldt, liefst voor 08.45 uur. Ook als je eens door omstandigheden je kind niet op tijd kunt brengen, laat je dat zo snel mogelijk weten. Je meldt je dan aan bij de directeur of het secretariaat. Komt je kind meerdere keren te laat of is je kind al vaak afwezig geweest, dan kunnen we samen nagaan hoe we de participatie van je kind kunnen verhogen.

1.1.1       Je kind is nog niet leerplichtig in het kleuteronderwijs

Leerlingen jonger dan 5 jaar in het kleuteronderwijs kunnen niet onwettig afwezig zijn. Ze zijn niet onderworpen aan de leerplicht.

1.1.2       Je kind is 5 jaar en leerplichtig in het kleuteronderwijs

Voor 5-jarige leerlingen in het kleuteronderwijs geldt een leerplicht van minstens 290 halve dagen aanwezigheid. Wij kunnen beslissen of een afwezigheid van een 5-jarige kleuter aanvaardbaar is of niet. Als de afwezigheid aanvaardbaar is, dan telt die mee voor het bereiken van de 290 halve dagen aanwezigheid in het kader van de leerplicht. Dat geldt niet voor de toelatingsvoorwaarden tot het lager onderwijs!

1.1.3       Je kind is niet leerplichtig in het lager onderwijs

Voor niet 5-jarige en dus niet leerplichtige leerlingen in het lager onderwijs gelden dezelfde regels bij afwezigheden als die voor voltijds leerplichtige leerlingen. Zij zijn altijd aanwezig, behalve bij gewettigde afwezigheid.

1.1.4       Je kind is voltijds leerplichtig in het basisonderwijs

Voor leerlingen in het lager onderwijs (ook 5-jarige leerlingen die vervroegd zijn ingestapt) en voor 6- en 7- jarige leerlingen in het kleuteronderwijs is de leerplicht voltijds. Zij zijn altijd aanwezig, behalve bij gewettigde afwezigheid.

Gewettigde afwezigheden

Voor leerlingen in het lager onderwijs en voor 6- en 7-jarigen in het kleuteronderwijs gelden volgende gewettigde afwezigheden:

 • Wegens ziekte
 • Is je kind 4 opeenvolgende kalenderdagen ziek, zelfs als één of meer van die dagen geen schooldagen zijn (bv. weekend), dan is een medisch attest nodig.
 • Is je kind (minder dan) 3 opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan volstaat een briefje (handtekening + datum) dat je ons bezorgt. Zo’n briefje kun je maar 4 keer per schooljaar gebruiken. Een medisch attest is nodig als je al 4 keer een briefje hebt gebruikt.
 • Is je kind chronisch ziek, neem dan contact op met ons en het CLB.
 • Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden.

Verwittig ons zo vlug mogelijk en bezorg het medisch attest of het briefje aan de klasleerkracht.  Wij nemen contact op met het CLB bij twijfel over een medisch attest.

 • Andere van rechtswege gewettigde afwezigheden

In volgende situaties kan je kind gewettigd afwezig zijn. Voor die afwezigheden is geen toestemming van de directie nodig. Je verwittigt de school wel vooraf. Je bezorgt ook een officieel document of een verklaring die de afwezigheid staaft.

 • je kind woont de begrafenis of het huwelijk bij van een persoon die onder hetzelfde dak woont of van een bloed- of aanverwant. Het gaat hier enkel over de dag van de begrafenis zelf. Wanneer het bijwonen van de begrafenis een afwezigheid van meer dan één dag vraagt, bv. omdat het een begrafenis in het buitenland is, dan is voor die bijkomende dagen altijd een toestemming van de directie nodig.
 • je kind woont een familieraad bij;
 • je kind moet verschijnen voor de rechtbank (bv. om gehoord te worden);
 • bij een maatregel die kadert in de bijzondere jeugdzorg en de jeugdbescherming;
 • de school is door overmacht niet bereikbaar of toegankelijk;
 • je kind viert een feestdag die hoort bij zijn geloof:
  • Islamitische feesten:
   het Suikerfeest (1 dag) en het Offerfeest (1 dag).
  • Joodse feesten:
   het joods Nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag),het Loofhuttenfeest (2 dagen), het Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag), het feest van Esther (1 dag), het Paasfeest (4 dagen), het Wekenfeest (2 dagen);
  • Orthodoxe feesten:
   Paasmaandag, Hemelvaart en Pinksteren voor de jaren waarin het orthodox Paasfeest niet samenvalt met het katholieke Paasfeest.

! De katholieke feestdagen zijn al vervat in de wettelijk vastgelegde schoolvakanties en vrije dagen. De protestants-evangelische en anglicaanse godsdienst hebben geen feestdagen die daarvan afwijken.

 • je kind neemt actief deel aan sportieve manifestaties voor een individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging als topsportbelofte. De afwezigheid kan maximaal 10 al dan niet gespreide halve schooldagen per schooljaar bedragen. Het gaat niet over het bijwonen van een training, maar wel het kunnen deelnemen aan wedstrijden/tornooien of stages waarvoor je kind (als lid van een unisportfederatie) geselecteerd is. De unisportfederatie moet een document afleveren waaruit blijkt dat je kind effectief geselecteerd is als topsportbelofte. Dat document is geldig voor één schooljaar en moet eventueel elk schooljaar opnieuw verlengd worden.
 • Afwezigheden wegens een preventieve schorsing, een tijdelijke of definitieve uitsluiting

De afwezigheid van je kind wegens een preventieve schorsing, een tijdelijke of definitieve uitsluiting is gewettigd. Je kind wordt als gewettigd afwezig beschouwd, ongeacht of je kind wel of niet door ons wordt opgevangen.

 • Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directie nodig is

Soms kan je kind om een andere reden afwezig zijn. Je bespreekt dat op voorhand met de directie. Voor die afwezigheden is een toestemming van de directie nodig. Soms zijn er ook extra voorwaarden nodig. Het gaat om een afwezigheid wegens:

 • persoonlijke redenen;
 • het rouwen bij een overlijden;
 • het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging of culturele en/of sportieve manifestaties (andere dan de 10 halve schooldagen waarop topsportbeloften recht hebben);
 • school-externe interventies;
 • trainingen voor topsport in de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek (voor maximaal 6 lestijden per week, verplaatsingen inbegrepen);
 • Revalidatie/logopedie tijdens de lestijden;
 • het vergezellen van ouders tijdens hun verplaatsingen als binnenschippers, kermis- en circusexploitanten en -artiesten en woonwagenbewoners (de zogenaamde ’trekperiodes’).

Opgelet: Wij kunnen geen toestemming geven om vroeger op vakantie te vertrekken of later uit vakantie terug te keren. Volgens de leerplicht moet je kind naar school gaan van 1 september tot en met 30 juni.

1.1.5       Problematische afwezigheden

Alle afwezigheden die niet van rechtswege of door de school zijn gewettigd, zijn te beschouwen als problematische afwezigheden. Wij zullen je onmiddellijk contacteren bij elke problematische afwezigheid van je kind.

Vanaf 5 halve dagen problematische afwezigheden contacteren wij het CLB. Samen werken wij rond de begeleiding van je kind. We nodigen je in dat geval uit voor een gesprek.

Participatie leerlingenraad

1.1           Participatie leerlingenraad

Kinderen kunnen vertegenwoordigd worden in de leerlingenraad. Een leerlingenraad is verplicht als 10 procent van de leerlingen uit de leeftijdsgroep 11 tot 13 jaar (minstens 3 leerlingen) erom vraagt.

Uit de klassen van het 3e,  4de , 5de en 6de leerjaar worden vertegenwoordigers verkozen voor de leerlingenraad. Samen met enkele leraren en de directeur vormen zij de leerlingenraad.

De leden van deze leerlingenraad vormen de spreekbuis tussen alle kinderen van de school en de leraren met directie. Op deze manier groeit de verantwoordelijkheidszin bij deze leden, en zijn ook alle kinderen beter bij het schoolgebeuren betrokken.

 

 

De stem van je kind telt

Wat mag en wat niet?

1.1           Wat mag en wat niet?

1.1.1       Kleding en persoonlijke bezittingen

Opvoeding uit zich ook in uiterlijk voorkomen. Wij vragen aan ouders dat zij hun kinderen fatsoenlijk en verzorgd naar school sturen.

 

Wij houden eraan dat onze leerlingen gewone kledij en schoeisel dragen die passen bij hun leeftijd, rekening houdend met de weersomstandigheden en de activiteiten van de school. Het dragen van hoofddeksels (petten, mutsen,…) is enkel toegelaten op de speelplaats.

Sportschoenen zijn geschikt voor sportactiviteiten. Het is medisch niet verantwoord om steeds sportschoenen of rubberlaarzen te dragen. Ook crocs en teenslippers zijn niet toegestaan (vooral hinderend tijdens momenten van bewegingsopvoeding).                                                                                       Een mouwloos T-shirt (of kleedje) mag. Spaghettibandjes niet. Wij maken een onderscheid tussen vakantiekledij en schoolkledij. Dit betekent concreet dat o.a. strandpantoffels niet toegestaan zijn. De school oordeelt over wat kan en niet kan.

 

Jassen worden aan de voorziene kapstokken gehangen; men laat geen geld of waardevolle voorwerpen in de jassen of boekentassen. De school kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor verlies of ontvreemding ervan.

 

In de kleuterschool zijn in elke klas T-shirts van de school voorhanden die de kleuters kunnen aantrekken bij gezamenlijke activiteiten: schoolreis, sportdag, … . In de lagere school krijgen de leerlingen van het 1ste leerjaar een T-shirt gratis. Deze dragen ze voor de gymles, sportdag, …

 

Juwelen en overtollige opsmuk kunnen op school alleen maar voor afleiding zorgen; zij zijn ten andere ook niet verzekerd!

In het belang van de veiligheid van uw kind wordt het dragen van juwelen en uurwerken verboden tijdens de gymlessen. Piercings zijn eveneens en vooral ook om veiligheidsredenen niet toegestaan op onze school.

Worden ook niet toegelaten:

allerlei audio-toestellen, zakmessen, speelgoedwapens.

Voor wat betreft GSM: mag niet gebruikt worden tijdens de schooluren.

 

Bij nieuwe rages zal steeds eerst toestemming moeten gevraagd worden aan de directeur die, na overleg met het schoolteam, zal beslissen of het fenomeen al dan niet op school mag.

 

1.1.2       Gezondheid en milieu op school

Bij het spel en in de klas moeten de leerlingen respect opbrengen voor  het materiaal (ook kleding) van iemand anders.

Beschadigingen aan kledij, materiaal, de gebouwen, de aanplantingen en de uitrusting van de school, worden door de schuldige vergoed.

De leerlingen dragen zorg voor de netheid van de school (papiermanden en vuilnisbakken zijn ter beschikking).

Zij hebben ook respect voor het werk van het onderhoudspersoneel.

Wie de school opzettelijk bevuilt (speelplaats, toiletten, gangen, eetzaal, klaslokaal, …) zal het zelf reinigen.

Drank op school

Tijdens de speeltijd in de voormiddag kunnen de kleuters water drinken. Ook bij het middageten wordt water aangeboden. Er worden geen drankjes van thuis meegebracht, behalve water.

Op de lagere afdeling worden geen drankjes  bedeeld. De leerlingen mogen wel zelf een flesje water meebrengen naar school.

We promoten het gebruik van een hervulbare drinkfles.

Tussendoortjes op school

Op school hechten we veel belang aan gezonde tussendoortjes. In de voormiddag eten we op onze school een stuk fruit of groente. Wij vragen om zeker voor de ochtendspeeltijd een gezond tussendoortje mee te geven.

Fruit kan geschild in een fruitdoosje meegegeven worden. Gelieve het doosje te naamtekenen.

Kauwgom, snoep en chips zijn in elk geval verboden.

            Middagmalen

            De kinderen kunnen een warme maaltijd nemen of hun boterhammen meebrengen.

Soep is in de warme maaltijd inbegrepen, maar kan ook afzonderlijk besteld worden   (bv. bij de boterhammen).

De warme maaltijden zijn gevarieerd samengesteld. Hierbij kan er water gedronken worden. Bij de boterhammen kan er soep of water gedronken worden. Er mag echter geen drank van thuis meegebracht worden, behalve water.

We promoten het gebruik van een brooddoos om de afvalberg ook wat te verminderen.

 

Preventiemaatregelen

Wanneer de omstandigheden dat vereisen, kunnen we op basis van een risicoanalyse opgesteld in samenspraak met de preventieadviseur, preventiemaatregelen opleggen om de veiligheid van het schoolgebeuren te garanderen. Deze maatregelen worden enkel genomen indien ze noodzakelijk zijn. Ze zijn in verhouding tot de nagestreefde doelstelling en beperkt in de tijd. Het kan bijvoorbeeld gaan om het verplicht dragen van een mondmasker of het beperken van contacten tussen leerlingen.

Indien dergelijke maatregelen aan de orde zijn, zullen we jou hierover informeren.

1.1.3       Eerbied voor materiaal

Je kind mag alle leerboeken, schriften en andere materialen gratis gebruiken zowel op school als thuis. Jij en je kind engageren zich om zorgzaam om te gaan met het schoolmateriaal.

Stellen wij vast dat het materiaal opzettelijk wordt beschadigd of meermaals verloren gaat, dan kunnen wij de gemaakte kosten voor de aankoop van nieuw materiaal aanrekenen.

Herstel- en sanctioneringsbeleid

1.1           Herstel- en sanctioneringsbeleid

 

Kinderen maken nu en dan fouten. Dat is eigen aan het groeiproces van elk kind. Kinderen kunnen leren uit de fouten die ze maken. Onze school wil hierop inzetten door dialoog en herstel alle kansen te geven. We baseren ons hiervoor op het 4-ladenmodel. Het doel van ons sanctiebeleid is om kinderen gewenst gedrag aan te leren en ongewenste gedragingen te voorkomen of af te leren.

Een goed sanctiebeleid is meteen een preventiebeleid. In het 4-ladenmodel ligt de focus op de vraag hoe gewenst gedrag aangeleerd en in de verf gezet kan worden. Het woord ‘sanctie’ wordt gebruikt in de betekenis van ‘bekrachtiging’: dus ook positief.

Er wordt rekening gehouden met de ernst van de feiten en we zetten de overtreder ertoe aan om de fout goed te maken en die in de toekomst te vermijden.

In overleg met de betrokkenen gaan we op zoek naar een gepaste maatregel of een mogelijke oplossing. Op die manier kunnen kinderen mee de verantwoordelijkheid nemen om een oplossing te zoeken voor het conflict of om hun fout goed te maken. Hiermee sluiten we als school tuchtmaatregelen niet uit. Het betekent wel dat we heel bewust ervoor kiezen om in bepaalde gevallen een tuchtmaatregel op te leggen.

 

1.1.1       Gedragsregels en afspraken

 

Voor alle leerlingen gelden afspraken (klas, speelplaats, refter, …) die werden vastgelegd in samenspraak met de leerkrachten en de leerlingenraad. We maken de afspraken samen met de leerlingen bij de start van het schooljaar, tijdens de Gouden Weken.  Er wordt dan ook aan de kinderen gevraagd om zich goed aan de gemaakte afspraken te houden. Indien zij dit niet doen kunnen er sancties genomen worden door de leerkrachten, andere medewerkers of directeur. Deze afspraken zijn:

 1. algemeen:
  • ik ben steeds beleefd; ik mag wel uitkomen voor mijn mening;
  • als leerling dien ik mij zowel binnen als buiten de school behoorlijk te gedragen:
   • ik ben tegenover de leerkrachten en ander personeel correct en beleefd;
   • op straat en in de bus;
   • op school en tijdens de activiteiten wordt er steeds algemeen Nederlands gebruikt als omgangstaal.
 1. in de klas:
  • ik probeer steeds mijn best te doen;
  • ik houd me aan de afspraken van de klas.
 2. op de speelplaats:
  • ik speel voor mijn ontspanning: ruzie maken, plagen, vechten, trekken en sleuren, … doe ik niet;
  • iedereen mag meespelen, ik sluit niemand uit;
  • ik verstoor geen ander spel;
  • ik nodig ook eens iemand uit om samen een leuk spel te spelen;
  • ik voetbal enkel op de plaats waar en op het tijdstip dat het mag;
  • ik draag zorg voor de andere (vooral de jongere) kinderen en het speelgoed;
  • ik speel niet tussen de fietsen;
  • ik vraag steeds toestemming als ik de speelplaats moet verlaten;
  • ik gooi het afval in de juiste vuilnisbak.
  • ik houd de toiletten netjes;
  • als er op het einde van de speeltijd gebeld wordt, kom ik onmiddellijk in de rij; ik sta zo vlug mogelijk stil en blijf stil;
 3. in de gang:
 • ik ben stil in de gang:
  • bij het binnenkomen met de klasrij;
  • bij het buiten komen uit de klas;
 • ik let er op dat alles netjes en ordelijk blijft;
 • ik laat niets rondslingeren in de gangen.
 1. in de eetzaal:
 • ik eet rustig en zit stil tijdens het eten, zo kunnen de anderen ook rustig eten;
 • ik hou ook de eetzaal netjes;
 • in de eetzaal komen wij knabbelen, niet babbelen
 1. bij uitstappen:

 

 • ik houd me aan de afspraken;
 • ik ben respectvol en luister;
 • ik draag zorg voor mijn materialen en ook voor die van iemand anders.

 

 1. bij vieringen:
 • ik neem deel aan de viering;
 • ik gedraag me beleefd en verstoor de viering niet.

 

1.1.2       Aanpak en afspraken rond pesten

Op onze school werken we preventief rond pesten.

We gebruiken hiervoor de 10 bouwstenen voor een schooljaar zonder pesten.

Pesten wordt op onze school niet getolereerd. Wanneer pestgedrag wordt vastgesteld, reageren we zo:

 • de klastitularis gaat een gesprek aan met betrokken leerlingen.
 • zowel de zorgcoördinator als de directeur worden op de hoogte gebracht.
 • ouders worden gecontacteerd en betrokken bij de verdere aanpak.

We passen op onze school de NO BLAME methode toe.

Je kind heeft recht op een veilige omgeving

1.1.3       Begeleidende maatregelen

Wanneer je kind de goede werking van de school of het lesverloop hindert, kunnen we in overleg met je kind en eventueel met jou een begeleidende maatregel bepalen. De school wil daarmee je kind helpen tot gewenst gedrag te komen.

Een begeleidende maatregel kan zijn:

 

 • een gesprek met … ;
 • een time-out;
 • naar de time-out ruimte gaan. Zo kan je kind even tot rust komen of nadenken over wat er is gebeurd. Achteraf wordt dat kort met je kind besproken;
 • een begeleidingsplan. Hierin leggen we samen met jou en je kind een aantal afspraken vast waarop je kind zich meer zal focussen. Je kind krijgt de kans om zelf afspraken voor te stellen waar het dan mee verantwoordelijk voor is. De afspraken uit het begeleidingsplan worden samen met je kind opgevolgd.

Herstel

Vanuit een cultuur van verbondenheid wil de school bij een conflict op de eerste plaats inzetten op herstel. We nodigen de betrokkenen uit om na te denken over wat er is gebeurd en om hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Een herstelgerichte maatregel kan zijn:

 • een herstelgesprek tussen de betrokkenen;
 • een herstelcirkel op het niveau van de leerlingengroep;
 • een bemiddelingsgesprek;
 • no blame-methode bij een pestproblematiek;
 • een herstelgericht groepsoverleg (HERGO).

HERGO is een gesprek tussen de betrokken leerlingen, in het bijzijn van bijvoorbeeld ouders of vertrouwensfiguren, onder leiding van een onafhankelijk persoon. Tijdens dit groepsoverleg zoekt iedereen samen naar een oplossing voor wat zich heeft voorgedaan. De directeur kan een tuchtprocedure uitstellen om dit groepsoverleg te laten plaatsvinden. De directeur brengt je dan per brief op de hoogte.

1.1.4       Ordemaatregelen

Wanneer je kind de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan door elk personeelslid van de school een ordemaatregel genomen worden. Tijdens een ordemaatregel blijft je kind op school aanwezig.

Een ordemaatregel kan onder andere zijn:

 

 • een verwittiging in de agenda;
 • een strafwerk;
 • een specifieke opdracht;
 • een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directeur.

Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk.

1.1.5       Tuchtmaatregelen

Let op: wanneer we spreken over directie, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde.

Wanneer het gedrag van je kind de goede werking van de school ernstig verstoort of de veiligheid en integriteit van zichzelf, medeleerlingen, personeelsleden of anderen belemmert, dan kan de directie een tuchtmaatregel nemen. Een tuchtmaatregel kan enkel toegepast worden op een leerling in het lager onderwijs.

Mogelijke tuchtmaatregelen zijn:

 • een tijdelijke uitsluiting van minimaal één schooldag en maximaal 15 opeenvolgende schooldagen;
 • een definitieve uitsluiting.

Preventieve schorsing als bewarende maatregel

In uitzonderlijke situaties kan de directie in het kader van een tuchtprocedure beslissen om je kind preventief te schorsen. Die bewarende maatregel dient om de leefregels te handhaven én om te kunnen nagaan of een tuchtsanctie aangewezen is.

De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk en gemotiveerd aan jou meegedeeld. De directie bevestigt die beslissing in de brief waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart. De preventieve schorsing kan onmiddellijk ingaan en duurt in principe niet langer dan 5 opeenvolgende schooldagen. Uitzonderlijk kan die periode eenmalig met 5 opeenvolgende schooldagen verlengd worden, als door externe factoren het tuchtonderzoek niet binnen die eerste periode kan worden afgerond. De directie motiveert die beslissing.

Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting

Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke feestdagen en 11 juli niet meegerekend).

Bij het nemen van een beslissing tot tijdelijke of definitieve uitsluiting wordt de volgende procedure gevolgd:

 • De directie wint het advies van de klassenraad in en stelt een tuchtdossier samen. Bij een definitieve uitsluiting wordt de klassenraad uitgebreid met een vertegenwoordiger van het CLB die een adviserende stem heeft.
 • Jij en je kind worden per aangetekende brief uitgenodigd voor een gesprek met de directie. Je kunt worden bijgestaan door een vertrouwenspersoon. Een personeelslid van de school of van het CLB kan bij een tuchtprocedure niet optreden als vertrouwenspersoon. Het gesprek zelf vindt ten vroegste plaats op de 4de dag na verzending van de brief. Het gesprek vindt fysiek plaats op de school tenzij dit wegens veiligheidsredenen niet mogelijk is. Over de wijze waarop het gesprek plaatsvindt (fysiek dan wel via elektronische weg) ligt de beslissing bij de directie na afweging van de concrete omstandigheden of vraag.
 • Voorafgaand aan het gesprek hebben jij, je kind en eventueel jullie vertrouwenspersoon het recht om het tuchtdossier, met inbegrip van het advies van de klassenraad, in te kijken.
 • Na het gesprek brengt de directie jou binnen een termijn van 5 dagen met een aangetekende brief op de hoogte van zijn beslissing. In die brief staat een motivering van de beslissing en de ingangsdatum van de tuchtmaatregel. Bij een definitieve uitsluiting vermeldt de beslissing de beroepsmogelijkheden.

Bij een definitieve uitsluiting zoeken we samen met het CLB naar een nieuwe school. Als je geen inspanningen doet om je kind in een andere school in te schrijven, krijgt de definitieve uitsluiting effectief uitwerking na 1 maand (vakantieperiodes tussen 1 september en 30 juni niet meegerekend). Jij moet er dan op toezien dat je kind aan de leerplicht voldoet. Wij kunnen de inschrijving van je kind weigeren als je kind het huidige, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten op onze school.

Opvang op school bij preventieve schorsing en (tijdelijke en definitieve) uitsluiting.

Wanneer je kind tijdens een tuchtprocedure preventief geschorst wordt of na de tuchtprocedure tijdelijk wordt uitgesloten, is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt het geen deel aan de lessen of activiteiten van zijn leerlingengroep. De directie kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor onze school. Die beslissing motiveren we dan schriftelijk aan jou.

Bij een definitieve uitsluiting heb je 1 maand de tijd om je kind in een andere school in te schrijven. In afwachting van de inschrijving is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt het geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directie kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor onze school. Die beslissing motiveren we dan schriftelijk aan jou.

Betwistingen

1.1           Betwistingen

1.1.1       Beroepsprocedure definitieve uitsluiting

Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke feestdagen en 11 juli niet meegerekend).

Je kunt tegen de beslissing tot definitieve uitsluiting beroep aantekenen. De procedure gaat als volgt:

 • Je dient met een aangetekende brief beroep in bij de voorzitter van het schoolbestuur:

Vzw Parochiale Scholen Sint-Denijs

t.a.v. mevr. C. De Ridder

Kouterstraat 14

9270 Kalken

of

Wanneer de school open is, kan je het beroep bij het schoolbestuur op school persoonlijk afgeven. Je krijgt dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op welke datum je het hebt ingediend. De school geeft het beroep daarna door aan het schoolbestuur.

De aangetekende brief moet ten laatste verstuurd worden op de 5de dag nadat de beslissing van de definitieve uitsluiting van je kind werd ontvangen. Er is dus een termijn van 5 dagen. De aangetekende brief met het bericht van de definitieve uitsluiting wordt geacht de 3de dag na verzending te zijn ontvangen. Ook wanneer je de aangetekende brief eerder ontvangt, telt de 3de dag na verzending als startdatum voor het berekenen van de termijn. De poststempel geldt als bewijs, zowel voor de verzending als voor de ontvangst.  Dat geldt ook als je ervoor kiest om het beroep persoonlijk af te geven op school.

Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd  of afgegeven, zal de beroepscommissie het beroep  onontvankelijk moeten verklaren. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen.

Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • het beroep is gedateerd en ondertekend;

 

 • Het beroep is ofwel per aangetekende brief verstuurd, ofwel op school afgegeven (met bewijs van ontvangst).

 

Let op: als het beroep niet aan de voorwaarden voldoet, zal de beroepscommissie het beroep onontvankelijk moeten verklaren. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen.

We verwachten ook dat het beroep de redenen aangeeft waarom de definitieve uitsluiting betwist wordt. Daarbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.

 • Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het schoolbestuur of zijn afgevaardigde een beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie zitten zowel personen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als personen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die je klacht grondig onderzoekt. De persoon die de definitieve uitsluiting heeft uitgesproken, maakt nooit deel uit van de beroepscommissie, maar wordt wel gehoord.
 • De beroepscommissie nodigt jou en je kind uit voor een gesprek. Je kunt je daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging staat wie de leden van de beroepscommissie zijn. De samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden.

Vóór de zitting kun je het tuchtdossier opnieuw inkijken.

Het gesprek gebeurt ten laatste 10 dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen. Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of overmacht. De schoolvakanties schorten de termijn van 10 dagen op. Dat betekent dat schoolvakanties niet meetellen bij het berekenen van de termijn. De zitting van de beroepscommissie kan wel tijdens een schoolvakantie plaatsvinden.

 • De beroepscommissie streeft in haar zitting naar een consensus. Wanneer het toch tot een stemming komt, heeft de groep van personen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn even veel stemmen als de groep van personen die dat niet zijn. De voorzitter is niet verbonden aan de school of het schoolbestuur. Wanneer er bij een stemming evenveel stemmen voor als tegen zijn, geeft zijn stem de doorslag.
 • De beroepscommissie zal ofwel het beroep onontvankelijk verklaren, ofwel de definitieve uitsluiting bevestigen of vernietigen. De voorzitter van de beroepscommissie deelt de gemotiveerde beslissing binnen een termijn van 5 dagen met een aangetekende brief mee. De beslissing is bindend voor alle partijen.

Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot definitieve uitsluiting niet op. Dat betekent dat ook tijdens de beroepsprocedure de tuchtmaatregel van kracht blijft.

1.1.2       Beroepsprocedure niet-uitreiken getuigschrift basisonderwijs

Indien je niet akkoord gaat met het niet-toekennen van het getuigschrift basisonderwijs, kun je beroep instellen. De beroepsprocedure lichten we hieronder toe.

Let op:

 • Wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke feestdagen en 11 juli niet meegerekend).
 • Wanneer we spreken over directie, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde.
 • Je vraagt binnen 3 dagen na ontvangst van de beslissing tot het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs, een overleg aan bij de directie. Dat gesprek is niet hetzelfde als het oudercontact. Je moet dat gesprek schriftelijk aanvragen via e-mail. Je krijgt een uitnodiging die de afspraak bevestigt. Let op: als het gesprek na het verstrijken van de termijn
 • wordt aangevraagd, kunnen we niet meer op die vraag ingaan.
 • Dat verplicht overleg met de directie vindt plaats ten laatste de 6de dag na de dag waarop je de beslissing hebt ontvangen dat het getuigschrift niet wordt uitgereikt aan je kind. Tijdens dat gesprek krijg je de kans om je bezwaren te uiten. De directie verduidelijkt via het dossier van je kind op basis van welke gegevens de klassenraad zijn beslissing heeft genomen. We maken een verslag van dat overleg. Het gesprek vindt fysiek plaats op school tenzij dit wegens veiligheidsredenen niet mogelijk is. Over de wijze waarop het gesprek plaatsvindt (fysiek dan wel via elektronische weg) ligt de beslissing bij de directie na afweging van de concrete omstandigheden of vraag.
 • De directie deelt het resultaat van dat overleg met een aangetekende brief aan je mee. Er zijn twee mogelijkheden:
 • De directie vindt dat je argumenten geen nieuwe bijeenkomst van de klassenraad rechtvaardigen;
 • De directie vindt dat je argumenten het overwegen waard zijn. In dat geval roept ze de klassenraad zo snel mogelijk samen om de betwiste beslissing opnieuw te overwegen. Je ontvangt per aangetekende brief het resultaat van die vergadering.
 • Als je het niet eens bent met de beslissing van de directie of de beslissing van de nieuwe klassenraad, dan kun je beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. Dat kan via aangetekende brief:

 

Vzw Parochiale Scholen Sint-Denijs

Kouterstraat 14

9270 Kalken

of

Wanneer de school open is, kun je het beroep bij het schoolbestuur op school persoonlijk afgeven. Je krijgt dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op welke datum je het hebt ingediend. Wij geven het beroep daarna door aan het schoolbestuur.

 • Je hebt daarvoor een termijn van 3 dagen. Die begint te lopen de dag nadat je de aangetekende brief van de school ontvangt. De aangetekende brief met één van de twee mogelijke beslissingen (zie punt 3) wordt geacht de 3de dag na verzending te zijn ontvangen. Ook wanneer je de aangetekende brief eerder ontvangt, telt de 3de dag na verzending als startdatum voor het berekenen van de termijn. De poststempel geldt als bewijs, zowel voor de verzending als voor de ontvangst. Dat geldt ook als je ervoor kiest om het beroep persoonlijk af te geven op school.

Let op: als het beroep te laat verstuurd of afgegevenzal de beroepscommissie het beroep onontvankelijk moeten verklaren. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen.

Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • het beroep is gedateerd en ondertekend;

 

 • Het beroep is ofwel per aangetekende brief verstuurd, ofwel op school afgegeven (met bewijs van ontvangst).

 

Let op: als het beroep niet aan de voorwaarden voldoet, zal de beroepscommissie het beroep onontvankelijk moeten verklaren. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen.

We verwachten ook dat het beroep de redenen aangeeft waarom het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs betwist wordt. Daarbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.

 • Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het schoolbestuur of zijn afgevaardigde een beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie zitten zowel personen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn, als personen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die je klacht grondig zal onderzoeken.
 • De beroepscommissie zal jou en je kind uitnodigen voor een gesprek. Je kunt je daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. De periode waarin de beroepscommissie kan samenkomen, vind je op de schoolwebsite. Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of overmacht. In de brief met de uitnodiging staat wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden.
 • De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. Wanneer het toch tot een stemming komt, heeft de groep van personen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn even veel stemmen als de groep van personen die dat niet zijn. De voorzitter is niet verbonden aan de school of het schoolbestuur. Wanneer er bij een stemming evenveel stemmen voor als tegen zijn, geeft zijn stem de doorslag.
 • De beroepscommissie zal het beroep onontvankelijk verklaren, de betwiste beslissing bevestigen of het getuigschrift basisonderwijs toekennen. Het resultaat van het beroep wordt uiterlijk op 15 september via een aangetekende brief door de voorzitter van de beroepscommissie aan jou ter kennis gebracht.
Klachten

1.1           Klachten

1.1.1       Klachtencommissie

Ben je over iets niet tevreden op onze school, dan kun je contact opnemen met de directeur. Samen zoeken we naar een oplossing. Blijf je bezorgdheden hebben, dan kun je contact opnemen met het schoolbestuur. Als ook dat niet tot een oplossing leidt, kun je klacht indienen bij de klachtencommissie.

Je kunt je klacht indienen:

 • via de webapplicatie katholiekonderwijs.vlaanderen of
 • via post naar klachtencommissie, t.a.v. de voorzitter van de klachtencommissie,
  Guimardstraat 1, 1040 Brussel

De klachtencommissie kan je klacht enkel behandelen als die aan bepaalde voorwaarden voldoet.

De klachtencommissie is geen rechter en kan geen verplichtingen, sancties of schadevergoedingen opleggen. Ze kan alleen maar je ontevredenheid beluisteren en mogelijke oplossingen adviseren.

Meer informatie over de klachtencommissie vind je op de webapplicatie.

 

1.1.2       Commissie inzake leerlingenrechten

Bij een niet-gerealiseerde of ontbonden inschrijving van een kind kun je klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten (www.agodi.be/commissie-inzake-leerlingenrechten).

1.1.3       Commissie inzake zorgvuldig bestuur

Klachten die gaan over de principes van zorgvuldig bestuur kunnen worden ingediend bij de Commissie inzake Zorgvuldig bestuur (www.agodi.be/commissie-zorgvuldig-bestuur). Zorgvuldig bestuur betekent dat scholen zich in de dagelijkse werking aan een aantal principes moeten houden (onder andere kosteloosheid, eerlijke concurrentie, verbod op politieke activiteiten, handelsactiviteiten, reclame en sponsoring).