Wij werken samen met het Vrij CLB:

Hoenderstraat 53, bus 1
9250 Wetteren
Tel: 09/369 22 21
Fax: 09/369 61 89
E-mail: info@clbwetteren.be / schoolmedewerkster: els.cornelis@clbwetteren.be
Website : http://www.clb-net.be/wetteren

De begeleiding waarvoor CLB instaat vertoont een aantal typische kenmerken:

 • de leerling staat centraal;
 • de gegevens worden vertrouwelijk behandeld (beroepsgeheim);
 • de dienstverlening is gratis en discreet.

Het CLB ondersteunt de school in de zorg voor het welbevinden van leerlingen, de zelfrealisatie van leerlingen, het verhogen van de slaagkansen en het vermijden van risicogedrag. Het CLB biedt hulp bij het opzetten en uitwerken van projecten, neemt deel aan werkgroepen, cel leerlingenbegeleiding, enz.
Het centrum werkt op vraag van leerlingen, ouders en school, of stelt zelf begeleiding voor. Enkele activiteiten, zoals de medische onderzoeken en de controle op de leerplicht, zijn verplicht.
Ouders en school zijn de eerste verantwoordelijken. Zij kunnen het CLB raadplegen voor een aanvullend advies en/of begeleiding. Indien nodig kunnen externe diensten betrokken worden.
Het CLB beschikt over deskundigen zoals: psychologen, pedagogen, schoolartsen, verpleegkundigen en maatschappelijk werkers. De meerwaarde bestaat o.m. uit de multidisciplinaire aanpak, waarbij een probleem vanuit verschillende hoeken wordt bekeken.

Als een leerling zich nieuw inschrijft en de vorige school werd eveneens begeleid door het CLB Wetteren, hoeft er helemaal niets te gebeuren. Werd de vorige school begeleid door een ander CLB, dan hoeft u eveneens niets te doen en wordt het dossier automatisch aangevraagd, tenzij u om één of andere reden toch zou wensen dat sommige delen van het bestaand CLB-dossier niet overgedragen worden naar het CLB Wetteren. U kan dan verzet aantekenen binnen een termijn van 10 dagen. U kan de daartoe bestemde formulieren opvragen bij de directie van het CLB. Er kan nooit verzet aangetekend worden tegen de overdracht van identificatiegegevens, vaccinatietoestand, gegevens uit de medische consulten en de leerplichtcontrole.
In sommige gevallen kan het wenselijk zijn dat het CLB snel beschikt over het bestaand dossier. Dit kan door afstand te doen van de wachttijd van 10 dagen. CLB Wetteren bezorgt u in dat geval de gepaste formulieren zodat zij het bestaand dossier onmiddellijk kunnen aanvragen.

Uiteraard geldt ook hier dat deze gegevens slechts aangewend worden in functie van een optimale begeleiding van uw dochter of zoon.
Individuele begeleiding door het CLB is een recht, geen verplichting. Indien u niet akkoord gaat met deze begeleiding, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken op een “formulier tot weigering van individuele CLB-begeleiding”, dat u kunt bekomen bij de directie van het CLB.


Wanneer kunt u het CLB bereiken?

 • alle werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur.
 • het centrum is gesloten:
  van 15 juli tot 15 augustus
  tijdens de kerstvakantie
  tijdens de paasvakantie

Tijdens de zomervakantie kunt u wel terecht op de CLB-telefoon: 078 / 15 55 51. U wordt dan automatisch doorverbonden met een CLB-medewerker uit uw eigen provincie.


Hoe gebeurt dat nu op onze school?

 • Onze CLB-medewerkster, Mevr. Els Cornelis, komt geregeld (afwisselend maandag of dinsdag) op onze school, zodat directie, leerkrachten en ouders vragen en inlichtingen kunnen doorspelen (bvb.: een kleuter spreekt nog niet of zeer onduidelijk, een leerling kan niet zo goed mee voor lezen: wat kunnen we hiervoor doen?). Besprekingen met directie, zorgcoördinator en leerkrachten kunnen dan ook gebeuren. Er wordt ook informatie doorgespeeld over studierichtingen en studiemethode.
 • In de loop van de derde kleuterklas wordt een onderzoek gedaan naar de schoolgereedheid van uw kleuter. Deze tests verlopen klassikaal. Daarna worden de ouders uitgenodigd op een contactmoment op school om al dan niet met CLB-medewerkster, kleuterleidster, zorgcoördinator en directie, de bevindingen na de tests te bespreken.
 • Er is een zeer intensieve samenwerking met de zorgcoördinator langs het M.D.T. (multidisciplinair team) waarbij zeer regelmatig kinderen, die op één of andere wijze problemen stellen (en niet alleen leerproblemen) besproken worden, en samen met directie en leerkracht(en) uitgezocht wordt hoe het kind best door de taakleerkracht of zorgcoördinator en klastitularis geholpen kan worden.
 • In het zesde leerjaar worden de leerlingen in een viertal lessen voorbereid en geholpen bij hun zoektocht naar de beste onderwijsvorm en studierichting voor hen.

Ouders kunnen steeds contact opnemen met het CLB om eventuele problemen te bespreken, maar liefst na telefonische of schriftelijke afspraak.


Wat indien uw kind één van de volgende ziektes heeft?

 • buiktyfus
 • hepatitis A
 • hepatitis B
 • meningkokkenmeningitis en –sepsis (hersenvliesontsteking)
 • poliomyelitis
 • difterie
 • infectie met beta-hemolytische streptokokken van groep A
 • besmettelijke turbeculose
 • shigellose
 • salmonellossen
 • kinkhoest
 • bof
 • mazelen
 • rubella
 • schurft
 • varicella (windpokken)
 • impetigo (kinderen mogen niet op school zijn)
 • schimmelinfecties van de schedelhuid
 • schimmelinfecties van de gladde huid
 • mollusca contagosia (parelwratjes)
 • pediculosis capitis (luizen)
 • mononucleosis infectiasa (klierenkoorts)
 • HIV-infectie

De ouders zijn verplicht om de school zo vlug mogelijk te verwittigen.
De schooldirecteur neemt dan contact op met de schoolarts, het nodige stappenplan zal worden uitgevoerd.