9. Pedagogische begeleidingsdienst

De pedagogische begeleiding van onze school is in handen van de Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst van het Bisdom Gent.

Adres:
Diocesaan bureau voor het katholiek onderwijs
Marialand 31
9000 Gent

10. Onderwijsinspectie

De onderwijsinspectie, zoals bedoeld in het decreet van 17 juli 1991 en in het decreet van 1 december 1993 (inspectie van de levensbeschouwelijke vakken) hangt af van de Vlaamse Gemeenschap. Sinds januari 2009 is er een nieuwe structuur.

11. Ouders

In verschillende rubrieken wordt het woord ‘ouders’ gebruikt …
Volgens het decreet basisonderwijs wordt met deze term bedoeld: de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of in rechte of in feite de minderjarige onder hun bewaring hebben.